Zaur Karimov


Kərimov Z.M., Hüseynova L.A.,Yusifova A.Ə.,Muradov P.Z. Mikromüxtəlifliyin öyrənilməsində istifadə edilən metodların effektivliyi./“Ekologiya və həyat fəaliyyətinin mühafizəsi” mövzusunda VII beynəlxalq elmi konfransın materialları.Sumqayıt, 2012, s.93-95

Kərimov Z.M., Hüseynova L.A.,Yusifova A.Ə.,Muradov P.Z. Mikromüxtəlifliyin öyrənilməsində istifadə edilən metodların effektivliyi./“Ekologiya və həyat fəaliyyətinin mühafizəsi” mövzusunda VII beynəlxalq elmi konfransın materialları. Sumqayıt, 2012, s.93-95.

Kərimov Z.M., Yusifova A.Ə., Əbilova A.L. Müxtəlif materialların mikrobiotasının öyrənilməsi üçün metodun seçilməsi.//AMEA-nın Mikrobiologiya İnstitutunun elmi əsərləri. Bakı: “Elm” nəşriyyatı, 2012, c.10, № 2, s.47-50

Muradov P.Z.,İbrahimov E.A., Əliyev İ.Ə.,Kərimov Z.M., İsmaylov R.Q. Müxtəlif təyinatlı bitki materiallarının mikoloji təhlükəsizliyi./ “XXI əsrdə biologiyanın aktual problemləri” mövzusunda Respublika elmi konfransının materialları. Bakı, 2010, s.240-242

Еюбов Б.Б., Гаджиева Н.Ш., Меджнунова А.А., Керимов З.М., Гахраманова Ф.Х., Рзаева А.А. Микобиота растительных материалов, используемых для различных целей в условиях Азербайджана.//Вестник МГОУ, серия «Естественные науки», 2010, №4, с.55-57

Меджнунова А.А., Керимов З.М., Исмаилов Р.Г. и др. Микобиота некоторых растительных материалов, используемых в пищевых, кормовых и лечебных цельях.//Иммунопатология, аллергология, инфектология, 2010, № 1, с.69-70

Гаджиева Н.Ш., Курбанов Э.М., Мурадов П.З., Мамедова Ф.Р., Керимов З.М. Видовой состав и встречаемость грибов, распространенных в лекарственных растениях Азербайджана.//Труды Института Микробиологии НАН Азербайджана. Баку: Из-во «Элм», 2010, т.8, с.184-187.

Zeynallı K.S., Kərimov Z.M., Cəbrayılzadə S.M., Qəhrəmanova F.X. Yaşayış binalarının və müxtəlif təyinatlı obyektlərin mikobiotası// AMEA-nın Botanika İnstitutunun elmi əsərləri. Bakı:”Elm” nəşriyyatı, 2009, c.29, с.693-697. 73.

Керимов З.М., Гараюсифова А.К., Мурадов П.З. Взаимоотношения микроорганизмов как метод селективного выделения грибов из почвы./ Материалы Республиканской научной конференции по теме «Научные достижения в биологии». Баку, 2009,с.182-183.

Zeynallı K.S., Cəbrayılzadə S.M., Kərimov Z.M., Quliyeva S.M. Bəzi inşaat materiallarının mikobiotası//AMEA-nın Mikrobiologiya İnstitutunun elmi əsərləri. Bakı:”Elm” nəşriyyatı, 2008, c.6, s.376-379

Hüseynova L.A., Əliyeva H.A.,Kərimov Z.M.Torpaqların mikromüxtəlifliyinin öyrənilməsi üçün metodun seçilməsi.//AMEA-nın Məruzələri, 2008, LXIV c., N5, s.108-112.


Film about Khazar University