Vurgun Eyyub


Title of publication 

Publications type/publication activities

 

All Authors 

Publisher & Place of  Publication 

Year Published 

Vol. & Pages 

Dərsliklərimizdə Avropa dəyərlərinin təbliği problemləri. Bakü, 2008.

kitab

Vurğun Əyyub

 Bakı

2008-ci il

 

 

Təhsil qanunu: müzakirələr, mülahizələr. Bakü, 2009.

kitab

Vurğun Əyyub

 Bakı

2009-ci il

 

“Gül dili”ndə alim kobudluğu. (Məqalə M. Füzulinin tedqiq tarixi barədədir.)

Məqalə

Vurğun Əyyub

“Azadlıq” qəzeti

  6-7 oktyabr 2009.

 

Yoxluqdan varlığa səfər.

Məqalə

Vurğun Əyyub

“Azadlıq” qəzeti

22 dekabr 2009

 

Bəxtiyar Vahabzadə poeziyasında insan konsepsiyası. 

Məqalə

Vurğun Əyyub

“Erdem” Atatürk Kültür Mərkəzinin Dərgisi (Bəxtiyar Vahabzadə özəl sayısı), Ankara, Türkiyə

2010, sayı 57

 Səh. 75-85

 

Tariximizin qürur verici səhifəsi.

Məqalə

Vurğun Əyyub

“ Azərbaycan” türk kültür dərgisi, Ankara, Türkiyə

  yanvar 2011, sayı 378.

Səh. 17-20

      

 Azərbaycan romantiklərinin yaradıcılığında I Cahan savaşı.

 

Məruzə mətni

Vurğun Əyyub

“Şəhadətin adı: Sarıkamış” (Kars Valiliyinin özəl sayı), Kars, Türkiyə

4 yanvar 2012, sayı 4

Səh.23-29

Azerbaycan türkcesinde konuşma kültürünün gelişmesine tele-radio mekanının etgileri.

 

Məruzə mətni

Vurğun Əyyub

1. Uluslararası kitle iletişim araçlarında türkçenin kullanımı bilgi şöleni (16-17 nisan 2009)

  Kırıkkale, Türkiye 2011

 seh.381-387

Hüseyn Cavid Dramaturjisinde Gürcistan ve Gürciler.

Məruzə mətni

Vurğun Əyyub

Güney Kafkasiya Dil-Kültür İlişkileri Uluslararası Bilgi Şöleni Bildirileri.

Ordu Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitusu, Türkiye  2011

 seh.563-569.

 

Fuzuli Yaratıcılığında Mecnun karakterinin yeri ve rolü.

Məruzə mətni

Vurğun Əyyub

Uluslararası Klasik Türk Edebiyatı Sempozyumu (Prof.Dr. Mehmed Çavuşoğlu Anısına)Ordu Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi. (10-12 mayıs 2012)

Ordu, Türkiye   2012.

 

Postmodernizm və “Unudulmağa kimsə yox...” dilemması.

Məqalə

Vurğun Əyyub

“525-ci qəzet

10 fevral 2012

 

XX əsr Azərbaycan ədəbiyyatına yeni bir baxış.

 

Məqalə

Vurğun Əyyub

“Ədalət” qəzeti

21 dekabr 2012

 

Şeir təhlilləri

Məqalə

Vurğun Əyyub

“Ədalət” qəzeti

23 fevral 2012

 Film about Khazar University