Reyhan MedetovaTitle of publication 

Publications type/publication activities

 

All Authors 

Publisher & Place of  Publication 

Year Published 

Vol. & Pages 

XIII-XVIII əsrlər Azərbaycan dili yazılı abidələrində məsdər

kitab

Reyhan Mədətova

“Nurlan” nəşriyyatı

2002

 

Azərbaycan ədəbi dili tarixi proqramı ( bakalavr təhsili)

 Proqram

(qrifli nəşr)

Reyhan Mədətova

 

2001

 

“Kitabi-Dədə Qorqud”da məsdər şəkilçisinin fonetik variantları

      məqalə

Reyhan Mədətova

Azərbaycan dilçiliyinin aktual problemləri

2001

səh.72-75

 

XIII-XVIII əsrlər  Azərbaycan dili yazılı abidərində sırf  isimləşmiş məsdərlər

 

 

məqalə

Reyhan Mədətova

Loqos, Bakı

1997

səh.82-98

Azərbaycan mətnşünaslığının actual məsələləri

məqalə

Reyhan Mədətova

Türkologiya 1-2, Bakı

2005

səh.102--106

Qazi Bürhanəddinin dili

məqalə

Reyhan Mədətova

Jurnal of Azerbaijani studies Bakı

2007

səh.69-77

Bəzi assemantikləşmiş köklər haqqında

     məqalə

Reyhan Mədətova

BDU-nun elmi əsərləri. Bakı

2007   

səh. 32-38

Azərbaycan dilinin yazılı abidələrində adlıq halda işlənmiş məsdərlərin transliterasiyasına dair

məqalə

Reyhan Mədətova

Orta əsr əlyazmaları və Azərbaycan mədəniyyəti problemləri Bakı

1991

səh.85-88

Məsdər şəkilçisinin normalaşmasına dair

   məqalə        

Reyhan Mədətova

Azərbaycan ədəbi dilində norma və normalaşma məsələləri Bakı

1991

səh.119-121Film about Khazar University