Publications

Eldar Shahgaldiyev- PhD, Associate professor

Projects:

1.       BMT və BMT QAK -Zəlzələ qurbanlarına Fövqəladə Yardım Proqramı (OXFAM-1997)-Proqram coordinator;

2.       ANAMA üçün Minalardan təmizləmə proqram (Mine aeareness and mine clearance) Layihəsinin müəllifi: Azərbaycan və BMT-nin Proqram Ofisi (UNOPS) QHT sektoru (2000, davam edir) - Project author;

3.       Miqrasiyanın idarə olunması və treyninq proqramları sahəsində bacarıqların inkişaf etdirilməsi, (BMqT-IOM Azərbaycan-1999-2003)-Project author;

4.       İngilis dilinin daşıyıcıları üçün  Azərbaycan dilinin xüsusi tədris proqramı (ALENS) , multi medianın  tam dəstəyi ilə-Project author;

5.       UNIMIG – Miqrasiya və Ali Təhsil – Bilik və Bacarıqların Aşılanması“TEMPUS-1-2011-1-GE-TEMPUS-JPCR –Project author- 2011-2014.

6.      Project  (Erasmus Plus): Hamlet Isaxanli, Eldar Shahgaldiyev: “State Of The Art on Doctoral Studies in Azerbaijan”  - NIZAMI RESTRUCTURING AND DEVELOPMENT OF DOCTORAL STUDIES IN AZERBAIJAN IN LINE WITH REQUIREMENTS OF HIGHER EDUCATION AREA,  561784-EPP-1-2015-1-FR-EPPKA2-CBHE-SP, JANUARY 2016

 Books, Monographs, Articles, Dərslik, Translations, and Editorial Works 

Chronological set

1.    Questionnaire and brochure: “Şəxsiyyət nədir?” əmək qruplarının mənəvi psixolojimühitinə dair sosioloji sorğunun aparılması üçün Anket , Bakı, 1990 . (Azərbaycanca), 8 səhifə

2.    Article: Orta məktəblərdə İngilis dilinin tədrisi- Nitq və oxunun tədrisində qabaqcıl təcrübə, Bakı, Azərbaycan, 1990;

3.    Monography: “Mənəvi psixoloji mühit” anlayışının məzmun təhlili, “Əmək kollektivinin mənəvi psixoloji mühiti”, Bakı, Gənclik,  1991  (  Rus  dilində), 182 səhifə;

4.   Article: “Mənəvi psixoloji mühit” anlayışının məzmun təhlilinə dair” Azərbaycan EA-nın jurnalı“Tarix, Fəlsəfə, Hüquq” 1991,№ 12.

5.   Textbook :Universitet tələbələri üçün kitab -dərslik: “Oxu mövzuları və müzakirələr” (Reading Topics and Discussions), Bakı, Xəzər Universitieti nəşriyyatı, 2007 (İngilis dilində), 184 səhifə;

6.   Editor: Kitabların tərcüməsi və redaktoru: “Axşam əhvalatları”, (Evening Stories) Bakı, Şəms, 2007 (İngilis dilində);

7.   Article and thesis: Xülasə və Hesabat: “ Müəllim kadrlarının keyfiyyətinin artırılmasında qiymətləndirmənin rolunun nəzəri və praktik əsaslandırılması”.Təhsilin Dəyərləndirilməsi üzrə Beynəlxalq Assosiasiyanın 33-cü Beynəlxalq İllik Konfransı, 16-21 Sentyabr, 2007, Bakı, 2007, s. 129 (İngilis dilində) http://iaea2007.tqdk.gov.az/ca/Theoretical%20and%20Practical%20Substantiations.pdfhttp://dspace.khazar.org/jspui/bitstream/123456789/1296/1/DR%20%20Eldar%20Shahgaldiyev%20The%20Role%20of%20Assessment%20in%20Improving%20Teacher%20Quality.pdf;

İnternational Association for Educational Assessmet 33rd Annual Conference, 16-21 September, 2007, Baku-Conference Programme and Abstracts (SSAC of the Republic of Azerbaijan)

8.    Brochure: Bioetika tələbələri üçün tapşırıqlar (Tibb Universiteti tələbələri üçün broşüra,) Bakı, Azərbaycan Tibb Universiteti Nəşriyyatı, 2007, 90 səhifə

9.   Translation:  “On the traces of Fazlullah Naimi” (Fəzullah Nəminin izi ilə) (professor Camal Mustafayev) (Azərbaycan dilindən İngilis dilinə tərcümə), Xəzər Xəbər, May-İyun, 2008. # 250-252, http://iaea2007.tqdk.gov.az/ca/Theoretical%20and%20Practical%20Substantiations.pdf

10.   Editor: Tibb Universiteti tələbələri üçün dərsliyin redaktoru “İnsan anatomiyası” (İngilis dilində) (professor E. Ələkbərov) Bakı, Xəzər Universiteti, 2007, 388 səhifə;

11.   Article: Türk dünyasının qlobal inkişafının yeni meylləri ( The New Trends of Global Development in Turkish World) (İngilis dilində): Xəzər Xəbər, 15 sentyabr, 2009, No. 273, səh.17-19.

12.   Translation : Biblioqrafiyanın tərcüməsi: Hamlet İsaxanlının (Alim, Universitetin qurucusu, şair) Biblioqrafiyası,  Xəzər Universitei Nəşriyyatı, Bakı, 2010, 247 s.

13.   Article: “Qloballaşma: Şəxsiyyətlərarası əlaqələrin mütəşəkkil icma qruplarında bəzi implikasiyaları”, (Mədəniyyətlərarası dialoq üzrə Dünya Forumu, “Müasir Dünyada Mədəni Müxtəliflik və Dialoq Fəlsəfəsi”. Beynəlxalq konfrans, Bakı, Azərbaycan, 7-9 Aprel, 2011.səh. 124-127;

14.   Article:“Herbert Midin (Herbert Mead) introspektiv “Mən”i obyekt və subyektin qarşılıqlı əlaqə prosesi kimi və  onun mütəşəkkil icma qruplarının mənəvi - psixoloji mühitinin dəyərləndirilməsində rolu”, Polşa Xalq Respublikası, Fəlsəfə İnstitutu, Beynəlxalq Konfrans, Polşa,Opole Universiteti, 20-24 iyun, 2011, http://aaev.uni.opole.pl/index.php/conferences/2011/texts

15.   Article: Çoxmədəniyyətli əmək kollektivi ilə şəxsiyyətin inkişafının qarşılıqlı əlaqəsi və nisbəti. Azərbaycan Beynəlxalq Humanitar Forum, Oktyabr-5-7, 2012, Bakı şəhəri  (İngilis dilində);  

16. Article: “Correlation of multicultural labor units and development of personality (socio-philosophical aspects)”. Bakı, Xəzər Xəbər, oktyabr 2012, No. 311, səh.26-28. (İngilis dilində) 

17.   Article:Müasir dövrdə innovativ texnologiyaların tətbiqinin bəzi sosial-fəlsəfi aspektləri. Xəzər Xəbər, İyun,2013, No. 320, səh.26-27. (Az.dilində)

18.   Article: Innovasiyaların sosial-fəlsəfi təhlili (Socio-philosophical analysis of innovations- İngilis dilində) Jurnal:  İMPACT, Amerika-Azbaycan Ticarət Palatası, No 18, 2013, səh. 46-48

19. Article: "About some measures to be taken to improve pre-service education in Azerbaijan (organizational approach)", Xəzər Xəbər, İyun, 2015, No. 337, (İngilis dilində). səh.60;

20.  Editing and translating (Redaktorluq və tərcümə): Reality in Lie (Yalanda Həqiqət) Müəllif: Fazil Güney. (İngilis dilində) İSBN 13: 978-1-48-230647-1, ABŞ, Charleston, SC, 12 İyul, 2013. 212 səh.

21.   Programme. (Tədris proqramı müəllifi): Koqnitiv psixoloyiya və statistika-Klinik Psixologiya üçün Fənn proqramı və Kurikulum, Bakı, Azərbaycan,   Kitab: Xəzər Universiteti, Tədris vəsaitlərinə nəşr hüququ (qrif) verilmiş fənn proqramları, Bakı, Xəzər Universiteti Nəşriyyatı, 2015, 901 səhifə. – İSBN 978-9952-20-104-8

22.Article: “Ali məktəblərdə elmin vəziyyəti ilə bağli araşdirmalarımız nəyi göstərdi”, Azərbaycan Müəllimi qəzeti, 28 Noyabr, 2014-cü il, 46-cı nömrə, səh.5 (həmmüəllif)

23.  Book: Neft istehsal edən ölkələrin müasir problemləri və Azərbaycanda neftdən asılı olmayan iqtisadiyyatın qurulması yolları. İngilis dilində. (Müqayisəli yanaşma) MODERN CHALLENGES OF OIL PRODUCING COUNTRIES AND THE WAYS FOR ESTABLISHING A NON-OIL DEPENDENT ECONOMY IN AZERBAIJAN (Comparative approach), İngilis dilində, Bakı, Müəllim” nəşriyyatı, 2014-cü il, 95 səhifə (Həmmüəllif) İSBN 978-9952-435-55-9

24.  Textbook Manual  (Dərs vəsaiti): “Qloballaşma və fəlsəfə. Baki”, “Müəllim” nəşriyyatı, 2017.- S. 34

25.   Editor (Elmi redaktor: Eldar Şahgəldiyev: Ermənistan-Azərbaycan-Dağliq Qarabağ münaqişəsində köçkün olmuş insanlara tətbiq olunan social-psixoloji yardım proqramları (Təhlil və mülahizələr) Müəlliflər: Qənirə İsgəndərova, Rəna Şahgəldiyeva:  Bakı, “Müəllim“ nəşriyyatı,  2016, 123 səhifə, İSBN 978-9952-435—70-2 (Azərbaycan dilində)

26.   Article: “England's Changing Foreign Policy in Its Modem International Relations”, 2016. ttps://www.academia.edu/24977493/Englands_Changing_Foreign_Policy_in_Its_Modern_International_Relations     https://khazar.academia.edu/EldarShahgaldiyev 4 səhifə, on line, 2016. https://khazar.academia.edu/EldarShahgaldiyev

27.   Editing and Referencing: Monoqrafiya “Platonun əsərlərində qanun ideyası”. M. Əkbərov, Bakı, "CBS PP", 2017, 248 səh. (Azərbaycan dilində)

28.   Manual Textbook: “İnnovasiyalar və onların tətbiqinin sosial-fəlsəfi məsələləri”. Baki, “Müəllim” nəşriyyatı, 2017. - S. 29

29.   Article: “About the history of Jewish norms and laws”. Baku, “Civilization”, Vol.6, Nr.2 (34), 2017.  pp. 121-126 (co-authorship) (İngilis dilində)

 30.  Article: “Innovations and questions of their applications. Baku, “Civilization”, Vol.6, Nr.3 (35), 2017. pp. 7-11. (İngilis dilində)

31. Article: “Высшееобразование и миграция студентов за рубеж“, Этносоциум и межнациональная культура, № 11 (113), Международный издательский центр “ЭТНОСОЦИУМ” - ВАК Министерства образования и науки России, Москва -Этносоциум 2017, стр., 140 -149 . - С. 192 (İngilis dilində)

32.  Article: “ GENESIS OF ESTABLISHMENT AND ESSENTIAL CHARACTERISTICS OF ANCIENT LAWS AND NORMS”. International Journal of Arts Humanities and Social Sciences (IJAHSS), peer-reviewed monthly journal, paper İD “1079495372, İndia, December 2017 (co-authorship) (İngilis dilində)

33. Article: "Azerbaijan as sending and receiving country in students" migration", Cultural World", No. 12, Moscow-London. pp. 45-58. - P. 63 (İngilis dilində) 

34. Article:  Fəlsəfə və sosiologiya: “İnnovasiyaların anlayış aparatı və tarixinə dair”,  “Sivilizasiya” jurnalı, Cild 6, N.4, 2017 (36), səh. 7-13. -S. 222 

35. Referencing: “Ali təhsildə dünya təcrübəsi”(müəllif-İsaxan Abdulla oğlu İsaxanlı), Dərs vəsaiti üçün rəy, Bakı, Xəzər Univer. nəşriyyatı, Aprel, 2017. - S.37 

36. Article:  “Qızıl payız lövhələri və Qarabağ...”  Aznews.az, 17 Yanvar, 2018            http://www.aznews.az/news/cemiyyet/162563.html;  

37. Article:  “Qızıl payız lövhələri və Qarabağ...”- esse-etüd, “Xəzər-Xəbər”, Nr. 369, Yanvar, 2018, səh.60

38.Article:  “Qədim yunan fəlsəfəsi və onun klassik mərhələsi”, “Xəzər-Xəbər”, Nr. 371, Mart, 2018, səh.52-56 (həmmüəllif);  ;

39. Article:  “Fəlsəfədə varlıq və materiya problemi”, Baku, “Civilization”, Vol.7, Nr.1 (37), 2018. (həmmüəllif).  

40. Article:  “Antik Yunan və Roma fəlsəfəsi”, Baku, “Civilization”, Vol.8, Nr.2 (37), 2018.  

41. Article:  “Sivilizasiya və mədəniyyət, onların qarşılıqlı əlaqəsi”, Bakı, ADMİU-nun “Mədəniyyət dünyası” elmi jurnalı, XXV, 2018

42. Article: "Conscious is the highest reflection of reality" , Baku, “Civilization”, Vol.7, Nr.1 (37), 2018. Mail Yagubov Ph D.

Books:

1.Philosophy of religion.Nurlar Publishing House.Baku, 2011. 250 pages

2. Meditations on the metaphysics. Nurlar Publishing House.Baku, 2012. 104 pages

Articles:

1. DİN və ELM (1) Mediaforum.az, 13.07.2012

2. DİN və ELM (2) Mediaforum.az, 16.07.2012

3. DİN və ELM (3) Mediaforum.az, 17.07.2012

4. DİN və ƏXLAQ (1) Mediaforum.az, 22.06.2012

5. DİN və ƏXLAQ (2) Mediaforum.az, 03.07.2012

6. DİN və ƏXLAQ (3) Mediaforum.az, 04.07.2012

7. KAMİL DİN Mediaforum.az, 14.06.2012

8. DİNİ PLÜRALİZM Mediaforum.az, 06.06.2012

9. DİNİN QAYNAĞI Mediaforum.az, 01.06.2012

10. ORTA YOL Mediaforum.az, 16.05.2012

11. ƏQL və DİN Mediaforum.az, 10.05.2012

12. DİN və FƏLSƏFƏ Mediaforum.az, 08.05.2012

">13. Nizami Gəncəvinin fəlsəfi irsində “Ədalət” nəzəriyyəsi

14. Filosof: “Nəyə görə ana müqəddəs olmalıdır?” – Müsahibə

15. İstedad olmadan böyük nailiyyət qazanmaq çətindir...Cavid Imamoghlu Ph D.

Articles:

1. AMEA Fəlsəfə, Sosiologiya və Hüquq İnstitutunun “Elmi əsərlər” Beynəlxalq elmi-nəzəri jurnalının 2013-ci il,  1-ci (20) sayı “Yaşlı   intiharlarının əsas səbəbləri və önləyici tədbirlər” - article

2. “Ahıllar sosial işin obyekti kimi”. Müasir dövrün aktual problemləri elmi əsərlər toplusu, №3, 2010- article

3. "Ahılların psixoloji davranışında ailənin rolu." Müasir dövrün aktual problemləri elmi əsərlər toplusu, №3, 2010 -article

Conferences:

 • Women Deliver  -3rd Global Conference in Kuala Lumpur, Malaysia. (May, 2013)

• Lankaran-June, 2013. Trainer - “Empowering Women In Traditional Societies: Agency And Entrepreneurship” conducted by FNF and CRC

• Ganja-September, 2013. Moderator at the “Conference on the role of woman in the society” conducted by Young Leaders Public Union

• Moscow-September, 2013. Conference  “The psycho-social well being of young people at XXI century”

 

Elsavar Samadov Ph D.

Books

1. Relationship between State and Religion, Teknur, Baku, 2009.

2.  Eschatology: Myth and Reality, Nurlar, Baku, 2009.

3. Islamic Moral, Ipekyolu, Baku, 2010.

 

Articles: 

 1. Individual estimate of religious education impact in Azerbaijan, “Azerbaijan and Azerbaijanian” Baku, No: 1-4 2007.
 2. Eschatology Problem in Islamic Thought, “Azerbaijan and Azerbaijanian” Baku, No: 5-12, 2007.
 3. Christianity Fundamentalism, Scientific Works, Baku, No: 1(14), pp.43-55.
 4. Eschatology and Actions of Missioners, “Science”, Baku, No: 41-44(848-851); 29.12.2007.
 5. Social- cultural life in Azerbaijan in Soviet period: Religion, Education and Religious Education, “Degerler”, Turkey, October 2008, No: 4, pp. 44-56.
 6. Christianity and Islamic Fundamentalism: Comparative analysis, “Scientific Works”, Baku, No: 1(15), pp.220-229.
 7. Midrise in Azerbaijan, World of Muslims, Moscow, 2011, No: 49 (3), pp.24-32.
 8. Philosophy of Religion, “Science”, Baku, No: 37-38(844-845); 30.11.2007.
 9. Theosophical Sufi Ibn Arabi`s philosophy of love, International Symposium from Yunis Emre to Muhammed Fuzili, Baku, 2011, pp 48-54.
 10.  Postmodernism and Ethical, National-Spiritual values, “Philosophy”, No: 1(14), Baku, 2010, pp. 227-233.
 11.  Fundamentalism in history of Christian Social thought: main point, directions of idea and political, “Scientific Works”, No: 1(14), 2010, pp.43-55.
 12. Celaladdin Rumi-800: View to World by purified heart, “Science”, No: 35-36(842-843), 15.XI, 2007, p. 6.
 13. Islam in Azerbaijan, Boley University, Bucharest, Romania.
 14. Religious fundamentalism: Traces of fundamentalism in Azerbaijan, “Freedom of Religion in Kazakhstan” international conference material, Astana, Kazakhstan- 2013.

 

 Conferences:

 1. “Religious Edication in European Countries” International Conferanse in Istanbul, Turkey, 2007.
 2. “Baku International Humanitarian Forum”, Baku, Azerbaijan, Octember, 2011.
 3. “Dialogue between Cultures: In Prism Cultural Diversity, International Symposium, Baku, Azerbaijan, April, 2011.
 4. “International Symposium from Yunis Emre to Muhammed Fuzili, Baku, 2011
 5. “Freedom of Religion in Kazakhstan” international conference material, Astana, Kazakhstan, 19 Mart- 2013.

Film about Khazar University