Publications


The Department has published various articles, monographs and edited volumes on various areas of languages and world civilizations. One of the major focuses of the Department lies in translating articles and books from Persian, Arabic, German, French and Spanish into Azerbaijani and vice-versa, in close cooperation with Translation Studies Center at the University.

 

Dr. Zivar Huseynli

ARTICLES:

1 November, 15 November 2008: "Banuye Isfahani" in Khazar magazine Baku, Azerbaijan

May-June 2008: " Role of the Kharabagians in the Politics and government of Gajar" in Khazar magazine Baku, Azerbaijan (translation)

2010, №.4(75). International scientific-practical journal of Language and literature. Baku, Azerbaijan. “Safavid period and Turkish Language”.P.8-13

2011, №.3 (79), International scientific-practical journal of Language and literature. Baku, Azerbaijan. “Banuye- İsfahani and her Hajj travel book”.

P. 133-139

2012, №.1(81) International scientific-practical journal of Language and literature. Baku, Azerbaijan. “Dulkadirs and Safavid State (until the Shah Abbas I time ) P.296-299

2013 no.4. Filologiya məsələləri, Elm və təhsil, Bakı, “Historical sources about first Safavid period (till end of Shah Abbas period)”.

2013. но. 16 (675ВЕСТНИК МГЛУ (Журнал Московский государственный лингвистический университета. Серия "Филология. Теория языка. Языковое образование" МОСКВА,)

“Два языка в период Сефевидов”

2014, no. 6. Filologiya məsələləri, Elm və təhsil, Bakı,

Turkish letters of the Safavid kings.

International Symposium of Ahi "Quality Centered Life". Symposium book. “Ahi texts in Persian literature, “Futuvvetname ”. 2011, Kayseri, Turkey

International Symposium “South Caucasus People Culture Language-History-relations” Symposium book. “Turkish language in İran, from The Ghaznavids’ period to the end of Safavid). Ordu, Turkey .And Khazar Journal of Humanities and Social Sciences, Current Issue volume 14 №2. 2011. (English)

International Symposium “ Principality Dulkadir” Symposium book “Dulkadir migrations to Safavid territory, and their role of the state” .vol.2. p.105-128. Kahramanmarash, 2012, June. Turkey

International Symposium “Azerbaijan in World Literature” Symposium book, Azerbaijan in european`s travelogues (Gajar era). P. 638-652. Baku 2012

Conferences and Symposiums

7-9 May, 2007: International Congress, Qazvin in the Safavid era. " Qazvin poets and their connection with Palace (Shah Tahmasib period)" Qazvin, Iran

8 November, 2009: International Symposium, Safavids and Shah Ismail “ Role of Turkish language in Safavid period”. Istanbul. Turkey

9-10 November, 2009: International Conference, Baku Capital of Islamic Culture 2009, “Baku on travel books of Qajar time”. Baku. Azerbaijan

25-28 November, 2010: International Conference, South Caucasus People Culture Language-History-relations” Ordu, Turkey

29 April-1 May, 2011: International Symposium, The Principality Dulkadir, Dulkadir migrations to Safavid areas, and their role of the state. Kahramanmarash, Turkey.

27-28 May, 2011: International Symposium, Azerbaijan in World Literature. Azerbaijan in european`s travel books (Gajar Era) Baku, Azerbaijan.

1-2June, 2011: International Confrance ,Actual Problems of Modern Eastern Studies, Two languages of Safavid period” Baku, Azerbaijan.

20-22 September, 2011: International Symposium, Ahi "Quality Centered Life", “Ahi texts in Persian literature, Futuffetnames”. 2011, Kayseri, Turkey

23-25 September, 2011: International Symposium, Somoncu Baba. Audience. Aksaray, Turkey.

18-21 April, 2012: International Symposium, Folklore and Linguo-Culturology of the Caucasian Peoples “Lahij vand Lahijian in Caucas.Tbilisi. Georgia

7-8 May, 2012: International Scientific Symposium, Historical and Source studings of East of the Middle Ages. “Examples of Turkish Literature in Persian historical texts in XVI-XVII ages”. Baku. Azerbaijan

15-17 May, 2012: International Symposium, Connections of Turkey –Iran Language and Literature. “Turkish Military Expression on Persian texts in Safavid Period”. İstanbul. Turkey.

31 May-2 June, 2012: The first International Symposium, Ashug Summani and Tradition of profession Ashug. “Ashug epics of Azerbaijan (Safavid period)” Arzurum. Turkey

24 -28 September, 2012: The VII. International Congress of Turkish Language. “Turkish Sociology Expression on Persian texts in Safavid Period”. Ankara. Turkey

4-6 October, 2012: International Symposium, Marash in Othmani period. Member of Acadamic staff .“Two historical book about Safavi period from the Marash writers”. Kahramanmarash. Turkey.

5-6 April, 2013: International Symposium, Shah Khatai and Sultan Salim. “Shah Ismail's role in the development of the Azerbaijan literary language and literature”. Baku. Azerbaijan

7-8 May, 2013: International Scientific Symposium, Eastern History and Source Studies Middle Ages, "Persian historical texts written in the XVI-XVII centuries of Turkish literature." Baku. Azerbaijan

15-17 May, 2013: I International Symposium Turkish-Iranian language and literature connections, “Turkish military terms in Persian texts, Safavid period”. Istanbul. Turkey

31 May-2 June, 2012: I International Symposium Ashug Summani and tradition of profession of ashug. “Azerbaijani Ashuq epics (the Safavid period)”. Erzurum. Turkey

24-28 September, 2012: VII. International Turkish Language Congress. “The Turkish social terms into Persian”. Ankara. Turkey.

4-6 Oktober, 2012: International Symposium Marash at the Ottoman period, “

Two historical works from the Marashi writers about Safavid period”. Kahramanmarash. Turkey.

5-6 April, 2013: International Symposium Shah Khatai and Sultan Salim. “Shah Ismail's role in the development of Azerbaijan literary language and literature”. Baku. Azerbaijan.

24 May, 2013: XIII National Conference Medieval manuscripts and historical problems of the Azerbaijan culture. “Historical sources about first Safavid period”.

Baku. Azerbaijan.

15-16 Novambr, 2013: International Symposium Marash at the Republican period. “Marashi surname scholars, living far away from Marash”. Kahramanmarash. Turkey.

30 Novambr, 2013: Seminar, The Safavid period recent studies of Azerbaijani scientists. “About the development of the Turkish language as the state”. Khazar University, Baku. Azerbaijan.

11-12 May, 2014: II. International Symposium Turkish-Iranian language and literature connections, “Turkish words (about ware) in Persian texts, Safavid period”. Tehran. Iran

21-23 May 2014: 5th International Symposium on Turkish Studies:

OĞUZ: Languages, History and Cultures. “Turkish terms in Persian historical texts, Safavid period”. Ankara. Turkey.

26-28 May, 2014: International Syposium on Culture and Identity in the Perspective of 21st Century. “Active Female Identity (Effect of Safavid Period to Present”.Baku. Azerbaijan.

28-30 May, 2014: International Syposium on Bayburt history and culture, from 19st century to present. “Elements of Persian in Bayburtlu Zihni Poetry”

23-25 Oktyabr 2014: International Syposium Turkish History Consciousness and Historiography. “Persian Writing Turkish Historians’ Approaches to the the Turkish History”, Zonguldak. Turkey

 
">Konul Kamilzada

1. «Azərbaycan və Koreya dillərində somatik leksika əsasında formalaşan frazeoloji birləşmələr», Elmi məqalə, Azərbaycan Dillər Universiteti Elmi xəbərlər məcmuəsi N1, Bakı 2016

2. «Azərbaycan və Koreya dillərində sifət və onun oxşar və fərqli xüsusiyyətləri», Elmi məqalə, Azərbaycan Dillər Universiteti Elmi xəbərlər məcmuəsi N3, Bakı 2016

Sadagat Jumayeva

1. Alman dilinin bəzi fonotaktika məsələləri haqqında. “Azərbaycanda Xarici Dillər” jurnalı (2010, №2/3), s.34-38

2. Dilöyrənmədə interferensiyanı doğuran əsas səbəblər haqqında. “Alman dili fakültəsinin müstəqil fəaliyyətinin 60 illik yubileyi”-nə həsr olunmuş elmi-praktik konfransın tezisləri, Bakı, 2010, s.94-95.

3. Fonoloji sistemin reallaşmasında orfofonik xüsusiyyətlərin tədqiqi. Nitq mədəniyyəti və terminologiyanın aktual problemləri. Respublika elmi konfransının materialları, Bakı, 2011, s.41-45.

4. Dilöyrənmədə fonem birləşmələrinin əhəmiyyətinə dair. “Xarici dillərin tədrisinin aktual problemləri” adlı V Respublika Elmi konfransı, Bakı, 2012.

5. Dilöyrənmədə kombinator modellərin roluna dair. “Ümummilli lider H.Əliyevin anadan olmasının 90 illiyinə həsr olunmuş “Xarici dillərinin tədrisinin aktual problemləri”. Beynəlxalq elmi-praktiki konfransın materialları, Bakı,6-7 may 2013-cü il, s.119

6. Dildə sözün seqment təşkilinə dair. “Ümummilli lider H.Əliyevin 90 illik yubileyinə həsr olunmuş “Heydər Əliyev: Azərbaycan dilçiliyi və Azərbaycan dili” mövzusunda elmi-nəzəri konfrans. Bakı, 30 may 2013-cü il.

7. Böyük alim, nurlu şəxsiyyət. Fəxrəddin Veysəlli 70. Böyük alim, böyük şəxsiyyət. Baki. Mütərcim 2013. s.248-249.

8. Sözün sintaqmatik strukturuna dair. “Azərbaycanda Xarici Dillər” jurnalı (2014-cü il, №2, s.37-42).

9. Alman və Azərbaycan dillərində samit birləşmələrinin işlənmə tezliyi. “Azərbaycanda Xarici Dillər” jurnalı. 2015

10. Cлоговые модели в немецком и азербайджанском языках. Полтавьский Национальний Педагогичний Университет Имени В.Г. Koroлeнkа. “Филологические науки”. Полтава/ 2015. s.94-98.

11. “II xarici dil (alman dili)”. Fənn proqramı. Azərbaycan Respublikası Təhsil Naziri. (2016-ci il).

12. Alman və Azərbaycan dillərində frazeoloji çoxmənalılıq və frazeoloji variantlıq. “Azərbaycanda xarici dillər” jurnalı. №1/2016. s.16-21

13. Kombinator təhlilin tədqiqat metodikası. “Azərbaycan Dillər Universiteti. Beynəlxalq Dilçilik konfransı”. 2016.

Sevinj Allahverdiyeva

1. Jurnal- Odlar yurdu Universiteti Elmi Pedaqoji Xəbərlər “Söz yaradıcılığının tətbiqi tarixi “2011 №31. (Səh.235-239) (OYU)-Məqalə

2.Jurnal- Odlar yurdu Universiteti Elmi Pedaqoji Xəbərlər “Alman dilində söz yaradıcılığı”2011 №32 (Səh.239-243) (OYU) -Məqalə

3.Jurnal- Odlar yurdu Universiteti Elmi Pedaqoji Xəbərlər “ Alman dilində söz yaradıcılığının vasitə və modelləri” 2012 №33 (Səh. 195-199) (OYU) -Məqalə

4. Filologiya Məsələləri Jurnalı- “ Azərbaycan dilində söz yaradıcılığının vasitə və modelləri” 2012 №5. ( Səh. 151-156)(OYU) -Məqalə

5. Filologiya Məsələləri Jurnalı- “ Alman və Azərbaycan dillərində klerikal leksikanın tərcüməsi tarixindən ” 2012 №8. ( Səh. 113-118) (OYU) -Məqalə

6. Filologiya Məsələləri Jurnalı- “ Klerikal leksikanın tərcümə problemləri” 2016 №6. (Səh.136-140) (Xəzər Universiteti) -Məqalə

7. Filologiya Məsələləri Jurnalı- “Alman dilində prefiksləşmə” 2016 №8. 9 (Səh.69-73) (Xəzər Universiteti) -Məqalə


Dr. Elvusal Mammadov

1. Sufilik təlimində iman-ağıl münasibətlərinə dair, Məqalə, “Dövlət və Din” ictimai fikir toplusu, fevral buraxılışı. Bakı, 2010, səh. 89-95. 

2. Ehkamçı rasionalizm - kəlam, Məqalə, “Dövlət və Din” ictimai fikir toplusu, aprel buraxılışı. Bakı, 2010, səh. 70-77. 

3. Müasir müsəlman qadının social – mədəni marifləndirmə irsindəki rolu, Məqalə, “Dövlət və Din” ictimai fikir toplusu, iyun buraxılışı. Bakı, 2010, səh. 124-131.

4. Qurani-Kərimdə “ağıl” məfhumu: mülahizələr və qeydlər, Məqalə, “Dövlət və Din” ictimai fikir toplusu, avqust buraxılışı. Bakı, 2010, səh. 157-161.

5. Qurani-Kərimin təfsiri və təfsir növləri, Məqalə, “Dövlət və Din” ictimai fikir toplusu, oktyabr buraxılışı. Bakı, 2010, səh. 196-202.

6. Məşşai filosofları İbn Miskəveyh, Sicistani və Bətəlyövsiyə görə din-fəlsəfə münasibətləri, Məqalə, “Dövlət və Din” ictimai fikir toplusu, dekabr buraxılışı. Bakı, 2010, səh. 42-48.

7. Müasir dövrdə “Mötədil islam” layihəsinə dair bəzi mülahizələr, Məqalə, “Şərqşünaslıq” jurnalı. AMEA Z.M.Bünyadov adına Şərqşünaslıq institutunun elmi məcmuəsi, № 2(4), Bakı, 2010, səh. 25-31.

8. Qədim yunan ictimai fikrində və xristianlıq təlimində fəlsəfə və din, Məqalə, “Dövlət və Din” ictimai fikir toplusu, fevral buraxılışı. Bakı, 2011, səh. 52-58.

9. İbn Sinanın fəlsəfi təlimində din və fəlsəfə, Məqalə, “Dövlət və Din” ictimai fikir toplusu, avqust buraxılışı. Bakı, 2011, səh. 41-52.

10. Qəzali və məşşailik təlimində dinlə fəlsəfənin uyğunlaşdırılması cəhdlərinin tənqidi, Məqalə, “Dövlət və Din” ictimai fikir toplusu, may-iyun buraxılışı. Bakı, 2012. 

11. Alın yazısı: imtahan, yoxsa təsadüf?, Məqalə, “Bona-Mente” jurnalı, Bakı, sentyabr-oktyabr buraxılışı, 8 (37) 2012, səh. 68-72.

12. İslamda etiqad azadlığı və dönüklərin cəzalandırılması haqqında, Məqalə, “Din və etiqad azadlığı: hüquqi, siyasi və ictimai aspektlər” tezislər toplusu 2012, səh. 119-122.

13. Orta əsr müsəlman fəlsəfi fikrinin yaranması və qeyri-fəlsəfi rasional fikirlə müqayisəsi haqda, Məqalə, AMEA akad. Z.M. Bünyadov adına Şərqşünaslıq institutunun “Elmi araşdırmalar”ı məcmuəsi, IX buraxılış, Bakı, 2012, səh. 437-446.

14. Molla Sədranın dini-fəlsəfi təlimi: ümumi baxış və bəzi qeydlər, Tezis, Akademik V. Məmmədəliyevin 70 illik yubileyinə həsr olunmuş “Şərqşünaslığın aktual problemləri” mövzusunda Respublika elmi konfransının materialları, Bakı, 2012, səh. 387-388.

15. Sünnədə hüquq və qeyri-hüquq məsələləri haqqında, Məqalə, İnsan Hüquqları İnstitutunun 15 illik yubileyi münasibətilə nəşr edilmiş “Din, etiqad azadlığı və təhlükəsizlik problemləri” çoxcildliyinin (6 cilddə) “Din və ictimai təhlükəsizliyin aktual problemləri” cildi. Bakı, 2013, səh. 169-184.

16. Bir daha İbn Rüşd və ikili həqiqət haqqında, Məqalə, Azərbaycan Şərqşünaslıq elminin inkişaf yolları, Akademik Vasim Məmmədəliyevin anadan olmasının 70 illiyinə həsr olunmuş Beynəlxalq konfransın materialları. Bakı, 27-28 iyun 2013-cü il, səh. 765-767. 

17. Dönüklərin cəzalandırılması baxımından islamda etiqad azadlığı haqqında, Məqalə, “Azərbaycan şərqşünaslığı” jurnalı, № 1 (10), 2013, səh. 41-44.

18. Quran ayələrinin mövzular üzrə təsnifatı – Fehrist (3 cilddə. Elmi redaktor: Akad. V. Məmmədəliyev), Kitab, Bakı, 2014, 2674 səh

19. Çağdaş Azərbaycanda islam və cəmiyyət, Kitab, Bakı: “Yeni Nəsil”, 2009, 122 səh, Q. Yaquboğlu, S. Mustafaoğlu

20. İslam və elm: ümumi qeydlər, Məqalə, “Azərbaycan şərqşünaslığı” jurnalı, № 1 (11), 2014, səh. 14-17.

21. Siyasi-ideoloji yanaşma kimi bir daha “islam fundamentalizmi” haqqında, Məqalə, AMEA akad. Z.M. Bünyadov ad. Şərqşünaslıq institutunun “Elmi araşdırmalar” məcmuəsi, Bakı, 2014, səh. 367-375

22. Müsəlmanın gündəlik ibadət kitabçası, Kitab Bakı: “Nurlar”, 2014, 191 səh.

23. İslamda ağıl: mahiyyəti və funksiyaları, Məqalə, “Azərbaycan şərqşünaslığı” jurnalı, № 1 (11), 2014, səh. 14-17.

24. İbn Heysəm – optika problemlərinin müsəlman tədqiqatçısı kimi, Məqalə, “Dövlət və din” ictimai fikir toplusu, Bakı, 2015, № 06 (35), səh. 69-77

25. Dini radikalizmlə mübarizədə mö`tədillik metodoloji vasitə kimi, Məqalə, Dini radikalizm: tarixi, yaranma səbəbləri və fəsadları. Bakı, 2016, səh. 149-171.

26. Ramazanı tanıyaq (30 sual-cavabda Ramazan ayı və orucu haqqında – illüstasiyalı), Kitab, Bakı, 2015, 46 səh.
Dr. Elnura Azizova

Books:

“Working Life and Occupations in the Period of Prophet Muhammad”, ISAM, Istanbul 2011, 494 p.

Selected articles:

1.MA Dissertation title: Event of Kerbala, Institute of Social Sciences of Marmara University, Istanbul 2001

2.Ph.D. Dissertation title: Working Life and Professions in Prophet Muhammad's Period, Institute of Social Sciences of Marmara University, Istanbul 2007. 

3.Working life and professions in Islam” (Turkish), Collection of Scientific Journals of Baku State University, N 08 (17) September 2007, Baku, pp. 161-189. 

4.“The role of women in medicine in the first period of Islam” (Turkish), “Issues of Philology” journal, National Academy of Sciences, N 2, Baku, 2008, pp. 511-516. 

5.“Medicine and treatment methods in the first period of Islam” (Turkish), “Issues of Philology” journal, journal, Azerbaijan National Academy of Sciences, N 5, Baku, 2008, pp. 404-413. 

6.“Karbala in the Turkish literature” (Turkish), “Issues of Philology” journal, Azerbaijan National Academy of Sciences, N 6, Baku, 2007, pp. 289-296. 

7.“Karbala in the Arabic literature” (Turkish), “Scientific Researches” journal, vol. XXII, Baku, 2007, pp. 152-155. 

8.“Karbala in the Persian literature” (Turkish), “The Language and Literature” journal, 4(58), Baku, 2007, pp. 30-132. 

9.“Religious pluralism and claims of truth” (Azerbaijani), ”State and Religion” journal, 2 (6), Baku, 2008, pp. 154-162. 

10. “Scientology” (Azerbaijani), “State and Religion” journal, 3 (4), Baku, 2007, pp. 202-210.

11. “Labor as one of the constructive values of Islamic Civilization” (Azerbaijani), “State and Religion” journal, 4 (8), Baku 2008, pp. 190-197.

12. “Labor as one of the fundamental values of Islamic Civilization” (Turkish), “Mercy” journal

13. “Some notes on the entertainment life in the first period of Islam” (Turkish), Collection of Scientific Journals of Baku State University, Baku, April 2009, pp. 170-181.

14. “Some notes on the tradition of wet nursing from Djahiliyah to Islam”, Collection of Scientific Journals of Baku State University, N 13, April, Baku 2010, pp. 195-204.

15. “Some finding on trade life from Djahiliyah to Islam” (Turkish), No 14, September, Baku 2010, pp. 105-114.

16. “Tenûh”, DİA, İSAM, İstanbul 2011, XL, pp. 468-469.

17. “Some Notes on Islamic Pluralism” (English), Collection of Scientific Journals of Baku State University, Baku, vol. 17, 2012

 

1. “Comparative Analysis of Religious Foundation of the Global Ethic and the Principle of Humanity, Collection of Scientific Journals of Baku State University, vol. 19, 2013

2.“Teym b. Mürre (Benî Teym b. Mürre)”, DİA, İSAM, İstanbul 2013, XLI, pp. 52-53.

3. “Teymâ”, DİA, İSAM, İstanbul 2013, XLI, pp. 53-54.

4.“Teymullah”, DİA, İSAM, İstanbul 2013, XLI, pp. 56.

5. “Tihâme”, DİA, İSAM, İstanbul 2013, XLI, pp. 153-154.

6. “Ubeyd b. Şeriyye”, DİA, İSAM, İstanbul 2013, XLII, pp. 15-16.

7. “Ukayl (Benî Ukayl)”, DİA, İSAM, İstanbul 2013, XLII, pp. 57-59.

8.“Ukaz”, DİA, İSAM, İstanbul 2013, XLII, pp. 61-62.

9. “Üreyne (Benî Üreyne)”, DİA, İSAM, İstanbul 2013, XLII, pp. 174-175.

10. “Vâdilkurâ”, DİA, İSAM, İstanbul 2013, XLII, pp. 421-423.

11. “Zübyân (Benî Zübyân)”, DİA, İSAM, İstanbul 2013, XLIV, pp. 527.

12. “Zülmecâz”, DİA, İSAM, İstanbul 2013, XLIV, pp. 570-571.

“Zühre (Benî Zühre)”, DİA, İSAM, İstanbul 2013, XLIV, pp. 544.

http://www.islamansiklopedisi.info/dia/pdf/c40/c400274.pdf

http://www.islamansiklopedisi.info/dia/pdf/c41/c410033.pdf

http://www.islamansiklopedisi.info/dia/pdf/c41/c410035.pdf

http://www.islamansiklopedisi.info/dia/pdf/c41/c410093.pdf

http://www.islamansiklopedisi.info/dia/pdf/c42/c420008.pdf

http://www.islamansiklopedisi.info/dia/pdf/c42/c420039.pdf

http://www.islamansiklopedisi.info/dia/pdf/c42/c420042.pdf

http://www.islamansiklopedisi.info/dia/pdf/c42/c420131.pdf

http://www.islamansiklopedisi.info/dia/pdf/c42/c420307.pdf

http://www.islamansiklopedisi.info/dia/pdf/c44/c440322.pdf

http://www.islamansiklopedisi.info/dia/pdf/c44/c440333.pdf

http://www.islamansiklopedisi.info/dia/pdf/c42/c420131.pdf

Film about Khazar University