Research


1. Fizika-riyaziyyat elmləri doktoru, professor Hamlet İsaxanlı --- 300-dən çox  çap olunmuş əsərləri var: Riyaziyyat, Təhsil, Humanitar və sosial elmləri.  Monoqrafiyalar.Müxtəlif kitabların redaktoru.və sairə, Ümumiyyətlə, Tədqiqat mövzuları müxtəlifdir;

2. Fizika-riyaziyyat elmləri doktoru, professor Nazim Kərimov --- Diferensial operatorların spektral nəzəriyyəsi;

3. Riyaziyyat üzrə fəlsəfə doktoru, Əli Hüseynli --- Diferensial operatorların spektral nəzəriyyəsi; qeyri-harmonik analiz;

4. Fizika-riyaziyyat elmləri doktoru, professor İbrahim Nəbiyev --- Diferensial operatorların spektral nəzəriyyəsi; tərs spektral məsələlər;

5. Fizika-riyaziyyat elmləri nazmizədi, dosent Məhəmməd Nurməmmədov --- Diferensial operatorlar; sərhəd məsələləri;

6. Riyaziyyat üzrə fəlsəfə doktoru, dosent, Tərlan Qarayev--- Funksional fəzalarda bazislik məsələləri; qeyri-harmanik analiz;

7. Fizika-riyaziyyat elmləri namizədi, Elvin Əzizbəyov --- Diferensial tənliklər.