Zərgərlik


ZƏRGƏRLİK 

“Zərgərlik” insanın bəzəyərək istifadə etdiyi əşyalar içərisində metaldan düzəldilmiş məmulatlar əhəmiyyətli yerlərdən birini tutur.  “Bədii metal” sənəti Azərbaycan  Dekorativ-tədbiqi sənətin əsas qollarında biridir. Bu sənət növü özündə incəsənətimizin bir çox qollarını birləşdirərək sintez yaratmışdır. Bədii metal sənətində əsrlər boyu müxtəlif sənət növləri ilə vəhdət  halında tədbiq edilmişdir.

Məlum olduğu kimi Zərgərlik, incəsənət sahələri içərisində özünəməxsus yeri olan həmişəyaşar milli sərvətlərimizdən biridir. İnsanın onu əhatə edən dünyanı daha yaraşıqlı etmək istəyi kimi təbii ehtiyaclarından doğmuş bu sənət xalqların coğrafi, iqlim, iqtisadiyyat, daha sonra mədəniyyət, din və s. fərqləri fonunda formalaşaraq özündə minilliklərin izlərini daşıyır. Xalqın milli sərvəti olmaqla yanaşı, zərgərlik həm də qədim və gözəl ənənələrin yaşadılmasına və dərk edilməsinə kömək edir. Belə maraqlı və çoxcəhətli sənətin tədrisi, və xüsusən də tələbələrin qiymətləndirilməsi özünəməxsusluğu ilə seçilir.

   Uzun illər ərzində aparılan arxeoloji qazıntı işləri nəticəsində toplanmiş zəngin maddi mədəni nümunələri içərisinə bəzək eşyalarıda özünə məxsus yer tutur. Bu zəngin bəzək eşyalari bütövlükdə zərgərlik sənəti haqqında fikir söyləməyə imkan verir. Indi təkcə qadin geyimini bəzəyən bəzək eşyalarindan qədim dövrlərdə kişilərdə istifadə edirdilər. Bu ondan irəli gəlirki, həmin dövrdə insanlarin istifadə etdikləri bəzək eşyaları təkcə estetik baxımdan deyil , həmdə dini sitayiş xarakteri daşıyırdı.

   Dini ideologiyanin formalaşması ilə insanların bəzək eşyalarına olan münasibətləri dəyişmiş, ayin və mövhumi xrakter daışiyan bilərzik , sırğa, muncuq, kəmər və başqa bəzək eşyalari tədricən qadınların əsas bəzəyinə çevrilmişdir.

 


SyllabusFilm about Khazar University