Xalçaçı Rəssam


XALÇAÇI RƏSSAM   

Xalçaçılıq Azərbaycan xalq tətbiqi sənətinin ən qədim və ən geniş yayılmış növüdür. Hazırda yüzlərlə ornamental, süjetli xalı və xalça dünyanın böyük muzeylərində, kolleksionerlərdə yaşamaqda və mənsub olduğu xalqın milli ləyaqətini yaşatmaqdadır. Bu proqramda məqsəd tələbələri xalçaçılıq sənətinin keçmişi və bu günü ilə tanış etmək, xovsuz və xovlu xalçaların texnoloji və bədii cəhətlərinifərdi kompozisiyaları tədris etmək, Azərbaycan xalçalarının tipləri və qrupları üzrə bölünən xalçalarla tanış etməkdir.

Tələbələr milli ornament və kompozisiyaları mənimsə-yərək, d.t.sənətinin müxtəlif sahələrində çalışa biləcəklər.

 

 

 

 


SyllabusFilm about Khazar University