Departament Tarixi

Hüquq departamenti 1994-cu ildə hüquq fakültəsində yaradılmışdır. Fəaliyyət göstərdiyi müddətdən bəri Hüquq departamenti yüzlərlə yüksək ixtisaslı hüquqşünas kadr yetişdirmiş, respublikanın hüquq mühafizə orqanlarını, dövlət, hökumət və özəl qurumlarını hüquqşünas kadrlarla təmin etmişdir.

Hüquq departamenti Universitetin aparıcı qurumlardan biridir. О, Хəzər Universitetinin əsası qоyulduğu gündən, 1991-ci il tariхində yaradılmışdır. Departamentin fərqləndirici хüsusiyyəti qismində müəllimlər tərəfindən tədris və tədqiqat sahəsində innоvasiyaların tətbiqini və tələbələrin tədris sahəsində göstərdiyi fəallığı göstərmək оlar.Tədris prоsesində azərbaycan və ingilis dillərindən istifadə оlunur. Ingilis dilindən tədris dili kimi istifadə оlunması həm tələbələrin, həm də fakültənin tədris, tədqiqat, peşəkar fəaliyyətində yardım edir, оnlara dünyada peşəkar cəmiyyətlə ünsiyyət üçün yeni imkanlar yaradır. Departamentdə 12 nəfərə yaxın professor-müəllim heyəti çalışır. 

Hüquq departamentinin əsas elmi tədqiqat sahələri: dövlət və hüquq nəzəriyyəsi və tarixinin problemləri; konstitusiya hüququ; bələdiyyə hüququ; inzibati hüquq; bazar iqtisadiyyatına keçid şəraitində mülki hüququn problemləri; əmək hüququ; biznes hüququ; cinayətkarlığın səbəb və şəraitinin öyrənilməsi, aradan qaldırılması proflaktikasını işləyib hazırlanması; ədalət mühakiməsinin həyata keçirilməsi münasibətlərinin tənzimlənməsi; cinayətlərin açılmasında, istintaqında və məhkəmə baxışında elmi-texniki vasitələrin tətbiqi məsələləri; cinayətlərin istintaqının taktiki məsələləri.

Film about Khazar University