Nəşrlər

Nəşrlər

  1. Ənsərov V. Sovet İttifaqı dövründə Azərbaycanda audio-visual yayınçılıq və hesabat konsepsiyası (Türkcə). ‘Ataturk Iletishim Dergisi’. Ataturk Üniversitesi/ İletişim Fakültesi., I. –2011.
  2. Ənsərov V. Media İmperializm və ABŞ-ın modeli (Azərbaycan dilində). "Dirçəliş XXI əsr". Azərbaycan Dövlətçilik və Beynəlxalq Münasibətlər İnstitutu ., B. –2008.
  3. Ənsərov V. Beynəlxalq informasiyada universallıq Versatility (Azərbaycan dilində ). ‘Elmi əsərlər jurnalı’. AMEA, Fəlsəfə, Sosiologiya və Hüquq İnstitutu ., B. - 2009.
  4. Mammadov J. Milli, irqi və dini problemlər və jurnalistlər obyektivliyi (İngiliscə). Avropada Tədqiqat və öyrənilmə: Cənubi Qafqazda təhsil mühitinin zənginləşdirilməsi. ATEI of Thessaloniki. tezis. –2010. səh. 83-90.

Film about Khazar University