Nəşrlər

Departamentin elmi heyəti tərəfindən dillər və dünya mədəniyyətlərinə dair çoxsaylı məqalə, monoqrafiya və elmi əsərlər nəşr olunmuşdur. Universitetin Tərcümə Araşdırmaları Mərkəzi ilə qarşılıqlı fəaliyyət çərçivəsində fars, ərəb, alman, fransız, ispan və s. dillərdən Azərbaycan dilinə və əksinə tərcümə olunması da departmentin əsas fəaliyyət sahələrindən biridir.

 

Dr. Zivər Hüseynli 

1. Səfəvi dönəmi və türk dili, Məqalə, Dil və ədəbiyyat, Beynəlxalq elmi-nəzəri jurnal, Bakı, 2010, no.4(75), s.8-13

2. Banuye İsfahani və onun Həcc səyahətnaməsi, Məqalə, Dil və ədəbiyyat, Beynəlxalq elmi-nəzəri jurnal, Bakı, 2011, no.3(79), s.133-139

3. Zülqədərlər və Səfəvilər dövləti (I Şah Abbas dövrünədək), Məqalə, Dil və ədəbiyyat, Beynəlxalq elmi-nəzəri jurnal, Bakı, 2012, no.1(81), s.294- 299

4. Səfəvilər dönəminə aid tarixi qaynaqlar (I Şah Abbas dönəmindən sonunadək, Məqalə, Filologiya məsələləri, Elm və təhsil, Bakı, 2013 no.4, s.303-312

5. Два языка в период Сефевидов, Məqalə, ВЕСТНИК МГЛУ (Журнал Московский государственный лингвистический университета. Серия "Филология. Теория языка. Языковое образование" МОСКВА, 2013. но. 16 (675, s.137-149

6. Səfəvilərin ilk dönəminə aid tarixi qaynaqlar, Məqalə, Orta əsr əlyazmaları və Azərbaycan mədəniyyəti tarixi problemləri. Ümumilli leder Heydər Əliyevin anadan olmasının 90-cı ildönümünə həsr olunmuş XIII Respublika elmi konfransın materialları. Elm və təhsil nəşriyyat-poliqrafiya müəssisəi. 24 may, 2013, s.187-192

7. Səfəvi padşahlarının türkcə məktubları, Məqalə, Filologiya məsələləri, 2014, no. 6, S. 174-186

8. Şüərayi-Qəzviniye- doreye Şah Təhmasbe- əvvəle- Səfəvi və təamole-anha ba dərbar, Məqalə, B. Adilfər, “Məcmueyi-məqalate həmayeşe beynəlmeləliye- Qəzvin əsre-Səfəvi” Qəzvin Beynəlxalq universitetinin nəşriyyatı. 1391 h.ş., s.46-62

9. Səfəvilər Dövründə Türk Dilinin Rolu, Kitabda bölüm, Safeviler ve Şah İsmail. İstanbul, Önsöz Yayıncılık, 2014, s.269-289

10. İran'da Türk Dili (Gazneliler Döneminden Safeviler Dönemi Sonuna Kadar), Məqalə, Güneykafkasya Hakları, Dil, Tarih, Kültür İlişkileri Uluslararası Bilgi Şöleni. Bildiriler kitabı. Ordu. 2011, s.591-598

11. Zülqədirlərin İrana köçləri və Səfəvilər dönəmində rolları, Məqalə, Uluslararası Dulkadir Beyliği Sempozyumu materialları kitabında çap olunub. Kaharmanmaraş Belediyesi, iyil 2012. C.2, s.105-128

12. Fars Edebiyatında Ahilik Metinleri, Fütüvvetnameler, Məqalə, Ali Çavuşoğlunun redaktəsi ilə “Ahilik, Uluslararası Sempozyumu, Kalite Merkezi Bir Yaşam” bildiri kitabı.Kayseri, 2011, s.24-44

13. Maraşlı Yazarlardan Safeviler Dönemine Ait İki Tarihi Eser, Məqalə, Uluslararası Osmanlı döneminde Maraş sempozyumu materiallı kitabında çap olub Kahramanmaraş Belediyesi 2013.c.3., s.203-213

14. Avropalıların Səyahətnamələrində Azərbaycan (Qacarlar dönəmi), Məqalə, Azərbaycan Dünya Ədəbiyyatında, Beynəlxalq Simpoziumu kitabında. Xəzər Universiteti nəşriyyatı. 2012., S.638-652

15. Lahic ve Lahıclar, Məqalə, Beynəlxalq Kafkas Halklarının Folkloru ve Ligvo-Kültürolojisi Simpoziumu kitabın.Tbilisi (Gürcüstan) 2012, S.563-571

16. Səfəvilərin ilk dönəminə aid tarixi qaynaqlar, Məqalə, Orta əsr əlyazmaları və Azərbaycan mədəniyyəti tarixi problemleri. Ümumilli lider Heydar Əliyevin 90.-cı ildönümünə həsr olunmuş XIII Respublika elmi konfransın materialları. Elm və təhsil nəşriyyatı. 24 Mayıs, 2013, S. 187-192

17. Maraştan Uzaklarda Yaşayan Maraşi Soyadlı Alim, Məqalə, Cumhuriyyet dönemi Maraş Beynəlxalq simpoziumunun materialları. Kahramanmaraş Belediyesi 2014, S.590-602

18. Türkçeden Farsçaya Geçen Kelimeler (Safeviler Dönemi), Məqalə, Hacettepe Universiteti, Ankara. Türkiye. Oğuzlar: dilleri, tarixləri və mədəniyyətləri mövzusunda V Beynəlxalq Türkiyat Arastirmalari Simpoziumu, Hacettepe Üniversiteti Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü nəşriyyatı. 2015, 

19. Fəal qadın kimliyi. (Səfəvilər dönəminin günümüzə təsiri, Məqalə, XXI əsrin pəncərəsindən: Mədəniyyət və kimlik” Beynəlxalq simpozyum. Xəzər Universiteti, Azerbaycan. Sempozyumun bildiri kitabında yayında, http://www.khazar.org/files/pdf/simp%20ii%20cild2.yeni.pdf

20 . Bayburtlu Zihni Şiirlerinde Farsça Unsurları, Məqalə, Tarixi və mədəniyyəti ile XIX yüzildən günümüzə Bayburt Simpoziumu.Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu, Atatürk Araştırma Merkezi Yayınları, 2016 

21. Osmanlı İstanbulun`da Safevi Edipleri, Məqalə, III Beynəlxalq Osmanlı İstanbulu Simpoziumu Sempozyumun bildiri kitabı, s.749-760

22. Risale-i Goşiriye, Ensiklopediya məqaləsi, Ahilik Ansiklopedisi, T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı yayınları. 2016, Ankara. “”, C.1. s.227-228.

23. Tuhfetü`l-İhvan fi Hasais-i Fityan, Ensiklopediya məqaləsi, Ahilik Ansiklopedisi, T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı yayınları. 2016, Ankara, C.1. s.331.

24. Risale-i Fütüvvetiye, Ensiklopediya məqaləsi, Ahilik Ansiklopedisi, T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı yayınları. 2016, Ankara.

25. Risale-i Fütüvvetname-i Riyaz Muhammed, Ensiklopediya məqaləsi, Ahilik Ansiklopedisi, T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı yayınları. 2016, Ankara, C.1. s.433.

26. Fütüvvetname-i Ahengeran, Ensiklopediya məqaləsi, Ahilik Ansiklopedisi, T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı yayınları. 2016, Ankara, C.1. s.430.

27. Fütüvvetname-i Çitsazan, Ensiklopediya məqaləsi, Ahilik Ansiklopedisi, T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı yayınları. 2016, Ankara, C.1. s.227.

28. Risale-i Diger der Bare-i Esnaf, Ensiklopediya məqaləsi, Ahilik Ansiklopedisi, T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı yayınları. 2016, Ankara, C.1. s.227.

29. Fütüvvetname-i Dellakan, Ensiklopediya məqaləsi, Ahilik Ansiklopedisi, T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı yayınları. 2016, Ankara, C.1. s.432.

30. Fütüvvetname-i Emirelmüminin Hz. Ali, Ensiklopediya məqaləsi, Ahilik Ansiklopedisi, T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı yayınları. 2016, Ankara, C.1. s.432.

31. Fütüvvetname-i Haccaman, Ensiklopediya məqaləsi, Ahilik Ansiklopedisi, T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı yayınları. 2016, Ankara, C.1. s.432.

32. Fütüvvetname-i Kassab, Ensiklopediya məqaləsi, Ahilik Ansiklopedisi, T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı yayınları. 2016, Ankara, C.1. s.432-

33. Fütüvvetname-i Kefşduzan, Ensiklopediya məqaləsi, Ahilik Ansiklopedisi, T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı yayınları. 2016, Ankara, C.1. s.433.

34. Fütüvvetname-i Selmanian, Ensiklopediya məqaləsi, Ahilik Ansiklopedisi, T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı yayınları. 2016, Ankara, C.1. s.433.

35. Fütüvvetname-i Seyyid, Ensiklopediya məqaləsi, Ahilik Ansiklopedisi, T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı yayınları. 2016, Ankara, C.1. s.433-434

36. Fütüvvetname-i Seyyid Ezzi Mervi,, Ensiklopediya məqaləsi, Ahilik Ansiklopedisi, T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı yayınları. 2016, Ankara, C.1. s.434.

37. Türkcədən farscaya keçmiş əşya adları (Səfəvilər dövrü). “Filologiya məsələləri” № 6.2017-ci il. s. 228-238. 

38. Türk dili və türk ədəbiyyatının inkişafında şah İsmayılın rolu. “Sivilizasiya” jurnalı. Cild 6, No 1 (33) .2017s.274-281

39. Dini Ədəbiyyatımızın inkişafında Şah İsmayılın rolu. Dil və Ədəbiyyat Beynəlxalq elmi-nəzəri jurnal. 2(102). 2017 s.305-311

40. XVI-XVII əsr Azərbaycanın siasi və mədəni həyatında Səfəvi xanədan qadınlarının rolu,İlahiyyat Fakültəsinin elmi məcnuməsi. 2017. S.153-167

41. Səfəvilər dönəmi münəccimlik və münəccimlərə dair araşdırma. Elmi əsərlər. No.67. 2017. S. 36-49

42. Əski Azərbaycan yazısı. Köhlən nəşriyyatı 2017. 175 səhifə. İSBN 9789952833065.

 

 


Könül Kamilzadə

1. «Azərbaycan və Koreya dillərində somatik leksika əsasında formalaşan frazeoloji birləşmələr», Elmi məqalə, Azərbaycan Dillər Universiteti Elmi xəbərlər məcmuəsi N1, Bakı 2016

2. «Azərbaycan və Koreya dillərində sifət və onun oxşar və fərqli xüsusiyyətləri», Elmi məqalə, Azərbaycan Dillər Universiteti Elmi xəbərlər məcmuəsi N3, Bakı 2016 Sədaqət Cumayeva

1. Alman dilinin bəzi fonotaktika məsələləri haqqında. “Azərbaycanda Xarici Dillər” jurnalı (2010, №2/3), s.34-38

2. Dilöyrənmədə interferensiyanı doğuran əsas səbəblər haqqında. “Alman dili fakültəsinin müstəqil fəaliyyətinin 60 illik yubileyi”-nə həsr olunmuş elmi-praktik konfransın tezisləri, Bakı, 2010, s.94-95.

3. Fonoloji sistemin reallaşmasında orfofonik xüsusiyyətlərin tədqiqi. Nitq mədəniyyəti və terminologiyanın aktual problemləri. Respublika elmi konfransının materialları, Bakı, 2011, s.41-45.

4.Dilöyrənmədə fonem birləşmələrinin əhəmiyyətinə dair. “Xarici dillərin tədrisinin aktual problemləri” adlı V Respublika Elmi konfransı, Bakı, 2012.

5. Dilöyrənmədə kombinator modellərin roluna dair. “Ümummilli lider H.Əliyevin anadan olmasının 90 illiyinə həsr olunmuş “Xarici dillərinin tədrisinin aktual problemləri”. Beynəlxalq elmi-praktiki konfransın materialları, Bakı,6-7 may 2013-cü il, s.119

6.Dildə sözün seqment təşkilinə dair. “Ümummilli lider H.Əliyevin 90 illik yubileyinə həsr olunmuş “Heydər Əliyev: Azərbaycan dilçiliyi və Azərbaycan dili” mövzusunda elmi-nəzəri konfrans. Bakı, 30 may 2013-cü il.

7. Böyük alim, nurlu şəxsiyyət. Fəxrəddin Veysəlli 70. Böyük alim, böyük şəxsiyyət. Baki. Mütərcim 2013. s.248-249.

8.Sözün sintaqmatik strukturuna dair. “Azərbaycanda Xarici Dillər” jurnalı (2014-cü il, №2, s.37-42).

9.Alman və Azərbaycan dillərində samit birləşmələrinin işlənmə tezliyi. “Azərbaycanda Xarici Dillər” jurnalı. 2015

10.Cлоговые модели в немецком и азербайджанском языках. Полтавьский Национальний Педагогичний Университет Имени В.Г. Koroлeнkа. “Филологические науки”. Полтава/ 2015. s.94-98.

11.“II xarici dil (alman dili)”. Fənn proqramı. Azərbaycan Respublikası Təhsil Naziri. (2016-ci il).

12.Alman və Azərbaycan dillərində frazeoloji çoxmənalılıq və frazeoloji variantlıq. “Azərbaycanda xarici dillər” jurnalı. №1/2016. s.16-21

13.Kombinator təhlilin tədqiqat metodikası. “Azərbaycan Dillər Universiteti. Beynəlxalq Dilçilik konfransı”. 2016. Sevinc Allahverdiyeva

1. Jurnal- Odlar yurdu Universiteti Elmi Pedaqoji Xəbərlər “Söz yaradıcılığının tətbiqi tarixi “

2011 №31. (Səh.235-239) (OYU)-Məqalə

2.Jurnal- Odlar yurdu Universiteti Elmi Pedaqoji Xəbərlər “Alman dilində söz yaradıcılığı”2011 №32 (Səh.239-243) (OYU) -Məqalə

3.Jurnal- Odlar yurdu Universiteti Elmi Pedaqoji Xəbərlər “ Alman dilində söz yaradıcılığının vasitə və modelləri” 2012 №33 (Səh. 195-199) (OYU) -Məqalə

4. Filologiya Məsələləri Jurnalı- “ Azərbaycan dilində söz yaradıcılığının vasitə və modelləri” 2012 №5. ( Səh. 151-156)(OYU) -Məqalə

5. Filologiya Məsələləri Jurnalı- “ Alman və Azərbaycan dillərində klerikal leksikanın tərcüməsi tarixindən ” 2012 №8. ( Səh. 113-118) (OYU) -Məqalə

6.Filologiya Məsələləri Jurnalı- “ Klerikal leksikanın tərcümə problemləri” 2016 №6. (Səh.136-140) (Xəzər Universiteti) -Məqalə

7.Filologiya Məsələləri Jurnalı- “Alman dilində prefiksləşmə” 2016 №8. 9 (Səh.69-73) (Xəzər Universiteti) -MəqaləDr.Elvüsal Məmmədov

1. Sufilik təlimində iman-ağıl münasibətlərinə dair, Məqalə, “Dövlət və Din” ictimai fikir toplusu, fevral buraxılışı. Bakı, 2010, səh. 89-95. 

2. Ehkamçı rasionalizm - kəlam, Məqalə, “Dövlət və Din” ictimai fikir toplusu, aprel buraxılışı. Bakı, 2010, səh. 70-77. 

3. Müasir müsəlman qadının social – mədəni marifləndirmə irsindəki rolu, Məqalə, “Dövlət və Din” ictimai fikir toplusu, iyun buraxılışı. Bakı, 2010, səh. 124-131.

4. Qurani-Kərimdə “ağıl” məfhumu: mülahizələr və qeydlər, Məqalə, “Dövlət və Din” ictimai fikir toplusu, avqust buraxılışı. Bakı, 2010, səh. 157-161.

5. Qurani-Kərimin təfsiri və təfsir növləri, Məqalə, “Dövlət və Din” ictimai fikir toplusu, oktyabr buraxılışı. Bakı, 2010, səh. 196-202.

6. Məşşai filosofları İbn Miskəveyh, Sicistani və Bətəlyövsiyə görə din-fəlsəfə münasibətləri, Məqalə, “Dövlət və Din” ictimai fikir toplusu, dekabr buraxılışı. Bakı, 2010, səh. 42-48.

7. Müasir dövrdə “Mötədil islam” layihəsinə dair bəzi mülahizələr, Məqalə, “Şərqşünaslıq” jurnalı. AMEA Z.M.Bünyadov adına Şərqşünaslıq institutunun elmi məcmuəsi, № 2(4), Bakı, 2010, səh. 25-31.

8. Qədim yunan ictimai fikrində və xristianlıq təlimində fəlsəfə və din, Məqalə, “Dövlət və Din” ictimai fikir toplusu, fevral buraxılışı. Bakı, 2011, səh. 52-58.

9. İbn Sinanın fəlsəfi təlimində din və fəlsəfə, Məqalə, “Dövlət və Din” ictimai fikir toplusu, avqust buraxılışı. Bakı, 2011, səh. 41-52.

10. Qəzali və məşşailik təlimində dinlə fəlsəfənin uyğunlaşdırılması cəhdlərinin tənqidi, Məqalə, “Dövlət və Din” ictimai fikir toplusu, may-iyun buraxılışı. Bakı, 2012. 

11. Alın yazısı: imtahan, yoxsa təsadüf?, Məqalə, “Bona-Mente” jurnalı, Bakı, sentyabr-oktyabr buraxılışı, 8 (37) 2012, səh. 68-72.

12. İslamda etiqad azadlığı və dönüklərin cəzalandırılması haqqında, Məqalə, “Din və etiqad azadlığı: hüquqi, siyasi və ictimai aspektlər” tezislər toplusu 2012, səh. 119-122.

13. Orta əsr müsəlman fəlsəfi fikrinin yaranması və qeyri-fəlsəfi rasional fikirlə müqayisəsi haqda, Məqalə, AMEA akad. Z.M. Bünyadov adına Şərqşünaslıq institutunun “Elmi araşdırmalar”ı məcmuəsi, IX buraxılış, Bakı, 2012, səh. 437-446.

14. Molla Sədranın dini-fəlsəfi təlimi: ümumi baxış və bəzi qeydlər, Tezis, Akademik V. Məmmədəliyevin 70 illik yubileyinə həsr olunmuş “Şərqşünaslığın aktual problemləri” mövzusunda Respublika elmi konfransının materialları, Bakı, 2012, səh. 387-388.

15. Sünnədə hüquq və qeyri-hüquq məsələləri haqqında, Məqalə, İnsan Hüquqları İnstitutunun 15 illik yubileyi münasibətilə nəşr edilmiş “Din, etiqad azadlığı və təhlükəsizlik problemləri” çoxcildliyinin (6 cilddə) “Din və ictimai təhlükəsizliyin aktual problemləri” cildi. Bakı, 2013, səh. 169-184.

16. Bir daha İbn Rüşd və ikili həqiqət haqqında, Məqalə, Azərbaycan Şərqşünaslıq elminin inkişaf yolları, Akademik Vasim Məmmədəliyevin anadan olmasının 70 illiyinə həsr olunmuş Beynəlxalq konfransın materialları. Bakı, 27-28 iyun 2013-cü il, səh. 765-767. 

17. Dönüklərin cəzalandırılması baxımından islamda etiqad azadlığı haqqında, Məqalə, “Azərbaycan şərqşünaslığı” jurnalı, № 1 (10), 2013, səh. 41-44.

18. Quran ayələrinin mövzular üzrə təsnifatı – Fehrist (3 cilddə. Elmi redaktor: Akad. V. Məmmədəliyev), Kitab, Bakı, 2014, 2674 səh

19. Çağdaş Azərbaycanda islam və cəmiyyət, Kitab, Bakı: “Yeni Nəsil”, 2009, 122 səh, Q. Yaquboğlu, S. Mustafaoğlu

20. İslam və elm: ümumi qeydlər, Məqalə, “Azərbaycan şərqşünaslığı” jurnalı, № 1 (11), 2014, səh. 14-17.

21. Siyasi-ideoloji yanaşma kimi bir daha “islam fundamentalizmi” haqqında, Məqalə, AMEA akad. Z.M. Bünyadov ad. Şərqşünaslıq institutunun “Elmi araşdırmalar” məcmuəsi, Bakı, 2014, səh. 367-375

22. Müsəlmanın gündəlik ibadət kitabçası, Kitab Bakı: “Nurlar”, 2014, 191 səh.

23. İslamda ağıl: mahiyyəti və funksiyaları, Məqalə, “Azərbaycan şərqşünaslığı” jurnalı, № 1 (11), 2014, səh. 14-17.

24. İbn Heysəm – optika problemlərinin müsəlman tədqiqatçısı kimi, Məqalə, “Dövlət və din” ictimai fikir toplusu, Bakı, 2015, № 06 (35), səh. 69-77

25. Dini radikalizmlə mübarizədə mö`tədillik metodoloji vasitə kimi, Məqalə, Dini radikalizm: tarixi, yaranma səbəbləri və fəsadları. Bakı, 2016, səh. 149-171.

26. Ramazanı tanıyaq (30 sual-cavabda Ramazan ayı və orucu haqqında – illüstasiyalı), Kitab, Bakı, 2015, 46 səh.Dr.Elnurə Əzizova 

1. Məhəmməd Peyğəmbər dövründə işgüzar həyat və peşələr, .Monoqrafiya, İstanbul, 2011 İSAM yayınları, 494 s.İSAM yayınları, 494 s.

2. “İslamda çalışma hayatı ve meslekler” (Türkcə), Elmi məqalə, BDU İlahiyyat Fakültəsi Elmi Məcmuəsi, N08 (17) Sentyabr 2007, Bakı,s. 161-189.

 3. “İslam’ın İlk Dönemlerinde Sağlık Hizmetinde Kadınlar”, (Türkcə), Elmi məqalə, Filologiya Məsələləri, Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyası, N 2, Bakı, 2008, s. 511-516

4. “İslam’ın İlk Dönemlerinde Tıp ve Tedavi Yöntemleri”, (Türkçe) Elmi məqalə, Filologiya Məsələləri, Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyas, N 5, Bakı, 2008, s. 404-413

5.“Türk Edebiyatında Kerbela” (Türkcə) Elmi məqalə Filologiya Məsələləri, Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyas, N 6, Bakı, 2007, s. 289-296.

6. “Arap Edebiyatında Kerbela”, (Türkcə), Elmi məqalə, Elmi Araşdırmalar, XXII, Bakı, 2007, s. 152-155

7. “Fars Edebiyatında Kerbela” (Türkcə), Elmi məqalə, Dil və Ədəbiyyat, 4(58), Bakı, 2007, s. 30-32

8. “Dini pluralism və həqiqət iddiası”, Elmi məqalə, Dövlət və Din, 2 (6), Bakı, 2008, s. 154-162

9. “Sayentologiya”, Elmi məqalə, Dövlət və Din, 3 (4), Bakı, 2007, s. 202-210

10. “İslam Mədəniyyətinin qurucu dəyərlərindən biri olaraq çalışmaq”, Elmi məqalə, Dövlət və Din, 4(8), Bakı 2008, s. 190-197

11. İslam’ın İlk Dönemlerinde Eğlence Hayatı Üzerine Bazı Notlar”, (Türkcə), Elmi məqalə, Bakı Dövlət Universiteti İlahiyyat Fakültəsi Elmi Məcmuəsi, Aprel, Bakı, 2009, s. 170-181

12. “Cahiliye’den İslam’a Sütanneliği Üzerine Bazı Notlar”, Elmi məqalə, Bakı Dövlət Universiteti İlahiyyat Fakültəsi Elmi Məcmuəsi,, 13, Aprel, Bakı 2010,s. 195-204

13. “Cahiliye’den İslam’a Ticari Hayat Üzerine Bazı Notlar”, Elmi məqalə, Bakı Dövlət Universiteti İlahiyyat Fakültəsi Elmi Məcmuəsi, 14, Sentyabr, Bakı 2010, s. 105-114.

14. “Possibilities of Islamic Pluralism: Some Notes on Scripture” (İngiliscə), Elmi məqalə, Collection of Scientific Journals of Baku State University, Baku, vol. 17, 2012, s. 53-63.

15. “Tenûh”, Ensiklopediya məqaləsi, DİA, İSAM, İstanbul 2011, XL,s. 468-469

16. “Teym b. Mürre (Benî Teym b. Mürre)”, Ensiklopediya məqaləsi, DİA, İSAM, İstanbul 2013, XLI, s. 52-53

17. “Teymâ”, Ensiklopediya məqaləsi, DİA, İSAM, İstanbul 2013, XLI, s. 53-54

18. “Teymullah”, Ensiklopediya məqaləs, DİA, İSAM, İstanbul 2013, XLI, s. 56

19. “Tihâme”, Ensiklopediya məqaləsi, DİA, İSAM, İstanbul 2013, XLI, s. 153-154

20. “Ubeyd b. Şeriyye”, Ensiklopediya məqaləsi, DİA, İSAM, İstanbul 2013, XLII, s. 15-16.

21. “Ukayl (Benî Ukayl)”, Ensiklopediya məqaləsi, DİA, İSAM, İstanbul 2013, XLII, s. 57-59

22. “Ukaz”, Ensiklopediya məqaləsi, DİA, İSAM, İstanbul 2013, XLII, s. 61-62

23. “Üreyne (Benî Üreyne)”, Ensiklopediya məqaləsi, DİA, İSAM, İstanbul 2013, XLII, s. 174-175

24. “Vâdilkurâ”, Ensiklopediya məqaləsi, DİA, İSAM, İstanbul 2013, XLII, s. 421-423

25. “Zübyân (Benî Zübyân)”, Ensiklopediya məqaləsi, DİA, İSAM, İstanbul 2013, XLIV, s. 527

26. “Zülmecâz”, Ensiklopediya məqaləsi, DİA, İSAM, İstanbul 2013, XLIV, s. 570-571

27. “Zühre (Benî Zühre)”, Ensiklopediya məqaləsi, DİA, İSAM, İstanbul 2013, XLIV,s. 544.

28. “Qlobal əxlaqın və insanlıq prinsipinin dini əsaslarının qarşılıqlı təhlili”, Elmi məqalə, Bakı Dövlət Universiteti İlahiyyat Fakültəsi Elmi Məcmuəsi, 19, 2013, s. 154-159

29. Beynəlxalq sənədlərdə din azadlığının əhatəsi məsələsi, Elmi məqalə, Bakı Dövlət Universiteti İlahiyyat Fakültəsi Elmi Məcmuəsi, 21, 2014, s. 189-198.

30. İslamın Azərbaycana gəlişi və yayılışı,, Monoqrafiya (Azərbaycanda ənənəvi din) içində, Dini Qurumlala İş Üzrə Dövlət Komitəsi, “Elm və Təhsil”, Bakı, 2014., s. 8-30.

31. Dini tolerantlıq yoxsa fərqliliklərin vəhdəti: Azərbaycan tolerantlıq modelinin əsas göstəriciləri, Monoqrafiya (Azərbaycanda tolerantlıq ənənəsi) içində, Dini Qurumlarla İş Üzrə Dövlət Komitəsi, “Nurlar”, Bakı 2015, s. 26-49

32. Azərbaycan cəmiyyətindəki dindarlıq səviyyəsinin İslam dünyasındakı dindarlıq səviyyəsi ilə müqayisəsi, Elmi məqalə (Azərbaycanda İslam) elmi məqalələr toplusu içində, Dini Qurumlarla İş Üzrə Dövlət Komitəsi,“Nurlar”, Bakı, 2015., s. 52-75.

33. Azərbaycan tolerantlıq modelinə təsir edən dini-mədəni amillər, Elmi məqalə, Bakı Dövlət,Universiteti İlahiyyat Fakültəsi Elmi Məcmuəsi, 24, 2015, s. 113-130.

34. Türkiye Kaynaklı Siyer Çalışmalarının Bağımsızlık Sonrası Azerbaycanda Hz.Peygamber, Tasavvuruna Etkileri, “Türkiyede tüm yönleriyle siyer çalışmaları”,Beynəlxalq simpozium kitabında nəşr olunmuş məqalə, Meridyen, İstanbul, 2016., s. 57-71.

35. Dinlər tarixində radikalllıq nümnələri, Monoqrafiyiya (Dini radikalizm: Tarixi, yaranma səbələri və fəsadları) içində, Dini Qurumlala İş Üzrə Dövlət Komitəsi, Bakı 2016, s, 19-52.

36. Azərbaycanın məzhəblərarası tolerantlıq tarixindən XX əsrin əvvəlinə aid bir nümunə: Füyuzat Jurnalı, BDU İlahiyyat fakültəsinin Elmi Məcmuəsi, 27 iyul 2017, s. 205-216.

37. Modern ve Gelenekselin Kavşağında (Ümmetten Millete Geçişte) Azerbaycan’da Türk-Müslüman Kimliğinin Oluşumunda Türkiye Etkisi: Füyuzat Dergisi (1906- 1907), “I. Milletlerarası Türkiye-Azerbaycan Münasebetleri Sempozyumu (12-14 May, 2016) Simpozium kitabında nəşr olunmuş məqalə, s. 163-176.

Film about Khazar University