Davamiyyət və dərsdən yayınma

Əyani tələbələr bütün dərslərdə iştirak etməlidirlər və yalnız üzrlü səbəb olduqda (xəstəlik, dekanın yazılı icazəsi və s.) dərsdən qala bilərlər.

Hər hansı bir fənn üzrə dərslərin 20%-dən çoxunda iştirak etməyən tələ­bə həmin fənn üzrə im­ta­ha­na buraxılmır.

İcazəsiz dər­sə gəlməmək dərslərdən kənar edil­­məyə gətirib çıxara bi­lər.

Tələbənin hərəkətləri dərs pro­­sesinə mane olursa tə­ləbə dərsdən kənar edilə bilər.

Aka­de­mik nəticələri yük­sək olan və hər hansı bir yerdə işləyən tə­ləbə (əgər iş qrafiki dərsə davamiyyətə mane olursa) sər­bəst da­va­miy­yət almaq üçün dekanlığın razılığı ilə rektorluğa mü­­raciət edə bilər.

Tələbəyə sərbəst davamiyyət ve­ril­di­yi halda dekanlıq tərəfindən həmin tələbəyə fərdi cəd­vəl tutu­lur.

Film about Khazar University