Fənlərin Təsviri

Kod

Fənlər

Təsvir

PSIR110
Siyasi Elmlərə Giriş
Bu kursun məqsədi tələbələrə siyasi elmləri bir disiplin kimi tanıtmaq və siyasi nəzəriyyələrin ümumi təfərrüatlarını təqdim etməkdir. Tələbələr siyasi ideologiya, siyasi sistem, demokratik ölkələrin növləri, siyasi proseslər və siyasi iştirak, seçkilər və səsvermə sistemləri, siyasi münaqişələr və siyasi mədəniyyət kimi mövzuları araşdırır. Onlar siyasət elminin müxtəlif anlayışları arasında fərqləri öyrənəcək və siyasi davranışı anlayacaqlar.

PSIR150
Qədim və Orta Əsr Sosial Siyasi Fikir Tarixi“Qədim və Orta əsr siyasi təlimlər tarixi” fənni siyasət, siyasi proseslər və təsisatlar, siyasi hakimiyyətin tarixi inkişafına aid təsəvvürlər haqqında elmdir. Cəmiyyətin siyаsi həyаtının müхtəlifliyini və rəngаrəngliyini əks еtdirən pоlitоlоgiyаnın bаşlıcа vəzifəsi siyаsi hаdisə və prоsеslər hаqqındа оbyеktiv, еlmi əsаslаrа söykənən məlumаt vеrmək və bunlаrdаn ictimаi inkişаfın mənаfеyinə istifаdə еtməkdir.

PSIR202


Siyasi Fikrin Müasir Sosial Tarixi


Kurs əsas fikir və anlayışların müasir və social, siyasi düşüncələrdə müzakirəsi məqsədini daşıyır. Bu da Azərbaycanda ictimai və siyasi düşüncənin təkamülünü, siyasi elmlərin bir intizam kimi ortaya çıxmasını və Azərbaycanda siyasi elmin vəziyyətini təhlil edir.

PSIR240Müqayisəli SiyasətBu kurs institusional, iqtisadi və mədəni dəyişənləri əhatə edən demokratik və qeyri-demokratik siyasi sistemlərin müqayisəli analizini təmin edir və tələbələrə siyasi sistemin əsaslarını tətbiq etmək və müxtəlif səviyyələrdə anlamaq, tənqid etmək və tətbiq etmək üçün zəruri bilik və bacarıqların verilməsi məqsədini daşıyır.

PSIR250


Beynəlxalq Münasibətlər Tarixi

Bu kurs bakalavr tələbələri üçün nəzərdə tutulmuşdur. Kurs qədim dövrlərdə, orta əsrlərdə və müasir dövrlərdə beynəlxalq əlaqələrin əsas aspektlərini əks etdirir.

PSIR251


Beynəlxalq Təşkilatlar


Bu kurs beynəlxalq təşkilatların və onların müasir təhlükəsizlik arxitekturasında rolunu başa düşmək üçün bir sıra yanaşmaların tədqiqi və təhlilini aparır.

PSIR252Avropa mədəniyyəti və incəsənəti


Bu kurs qədim dövrlərdən başlayaraq müasir dövrlərə qədər Avropada mədəni və bədii hərəkatların tarixi ilə tanış olacaq bakalavr tələbələri üçün nəzərdə tutulmuşdur. Kurs qeyd edilən dövrlərdə Avropada baş verən bədii, ədəbi və intellektual hərəkətlərə diqqət yetirir.

PSIR300Beynəlxalq Münasibətlər Nəzəriyyələri Bu kurs dövlətlərin və insanların beynəlxalq əlaqələrdə qarşılıqlı əlaqələndirilməsi üçün bəzi əsas nəzəriyyələrin perspektivlərini təqdim edir və beynəlxalq münasibətlərdə qarşıdurma və əməkdaşlığın dinamikasına dair hərtərəfli fikir irəli sürür. Bu kursun əsas məqsədi tələbələri beynəlxalq əlaqələrin təhlili üçün zəruri olan konseptual bacarıqlarla təmin etməkdir.

PSIR301
Müasir Diplomatiya 

Müasir diplomatiya kursu müasir diplomatiyanın vəzifələri, prinsipləri, nəzəri və praktiki aspektləri barədə ümumi məlumatları təqdim etmək məqsədi ilə diplomatiyanın təbiəti kimi suallara cavab verir; xarici siyasət istiqaməti, struktur və qiymətləndirmə; diplomatik yazışmalar; diplomatik üslub və metodlar; danışıqların dinamikası; diplomatiyanın ticarət və təhlükəsizlik ilə qarşılıqlı əlaqələri; beynəlxalq müqavilələrin və sazişlərin təhlilini özündə birləşdirir.

PSIR303
İqtisadiyyat 
Bu kurs iqtisadi nəzəriyyənin əsaslarını təqdim edir və tələbələrə Azərbaycan və digər ölkələrdə iqtisadi inkişafı təhlil etmək üçün lazım olan bacarıqları aşılamağı nəzərdə tutur. Kursun əhatə etdiyi mövzular arasında tələb və təchizat, dövlət siyasətinin təsirləri, makroiqtisadi göstəricilər, işsizlik və inflyasiya kimi makroiqtisadi problemlər var. Kurs, işsizliyin və onun nəticələrinin arxasında olan səbəbləri də təhlil edir.

PSIR304

Beynəlxalq İctimai Hüquq

Bu kurs tələbələri ictimai beynəlxalq hüquq və beynəlxalq hüquq sisteminin əsas anlayışları və problemləri ilə tanış etməkdədir. Kursda beynəlxalq hüquq mənbələri və subyektləri, beynəlxalq hüquq sisteminin mənşəyi və xarakteri, dövlətlərin yurisdiksiyası, dövlətlər və ərazilər arasındakı əlaqələr, dövlətlərin hüquqi immunitetləri, özünüidarəetmə və s. kimi məsələlər öyrənilir. Bununla yanaşı, beynəlxalq hüququn və dövlətlərin daxili hüququ, beynəlxalq insan hüquqları və beynəlxalq cinayət qanunu arasındakı əlaqə təhlil edilir.

PSIR340


Azərbaycanın Xarici Siyasəti


Bu kurs xarici siyasət və diplomatiya prinsipləri və Azərbaycanın xarici siyasət məsələlərini ətraflı müzakirə edir. Kurs Azərbaycan Respublikasının xarici əlaqələrinin təhlili üçün tələbələrin bilik, bacarıq və analitik vasitələrə yiyələnməsini təmin edir

PSIR350
Siyasi Sosiologiya
Bu kurs dövlət, cəmiyyət və vətəndaşlar arasındakı əlaqələri öyrənir. Tələbələr siyasi-sosioloji metodlar, kateqoriyalar və konsepsiyalarla tanış olacaqlar, siyasi həyatın sosiologiyasını, siyasi həyatın subyekt və formalarını öyrənirlər. Onlar həmçinin sosial siyasət və ictimai işlərlə tanış olacaq, xüsusilə də Azərbaycanda dövlət tərəfindən idarə olunan sosial siyasətin uğurları və çətinlikləri ilə tanış olacaqlar.

PSIR351
Azərbaycan Respublikasının Xarici Siyasəti
Azərbaycan Cənubi Qafqazın ən güclü dövləti kimi 1991-ci ildə Sovet İttifaqının dağılması ilə geniş əməkdaşlıq və inteqrasiya qurmaq yolu ilə beynəlxalq arenaya atıldı. Kursun məqsədi Azərbaycanın xarici siyasətini hərtərəfli anlamaq, qiymətləndirməkdir. 1991-ci ildən bu günə qədər müstəqillik əldə etmiş Azərbcaycanın Rusiya, İran, Türkiyə, ABŞ və İsrail kimi regional və qlobal güclərlə münasibətində yeritdiyi xarici siaysət kursu araşdırılır.

PSIR352


Beynəlxalq Siyasi İqtisadiyyat


Bu kurs hökumət məsələlərinin qlobal iqtisadiyyata və dünya iqtisadiyyatının siyasətə necə təsir etdiyinə dair araşdırma aparır. Tələbələrə kurs boyunca Beynəlxalq siyasi iqtisadiyyata dair nəzəri yanaşmaları özündə əks etdirən geniş ədəbiyyat təklif edir.

PSIR355Müasir Beynəlxalq Münasibətlərdə Enerji Diplomatiyası 


Bu kursun məqsədi qlobal neft və qaz bazarları anlayışlarını tədris etmək və beynəlxalq enerji əlaqələrinin əsas elementləri haqqında ətraflı məlumat verməkdir. Bundan əlavə, alternativ və nüvə enerjisi kimi yeni tendensiyalara diqqət yetirərək enerji diplomatiyasının gələcək tendensiyalarını qiymətləndirmək üçün tələbələrin təhlil bazasını formalaşdırır.

PSIR356


Konfliktologiya


Bu kurs dünyada baş verən əsas beynəlxalq münaqişələr və müharibələrin başlamazdan əvvəl, ilk dövrlərdə qarşıdurma tədqiqatlarının nəzəriyyələrini, əsasını və əsas konsepsiyalarını müzakirə edir. Birinci, ikinci Dünya Müharibələri, Koreya müharibəsi, Vyetnam müharibəsi, Bosniya müharibəsi, Hindistan və Pakistan arasındakı müharibələr, İsrail və Ərəb ölkələri arasında müharibələr, Əfqanıstanda müharibə və Amerika-İraq müharibəsi, digər bütün sahələrdəki münaqişələri araşdırır. Dağlıq Qarabağ, Cənubi Osetiya və Abxaziya münaqişələri kimi regional münaqişələr də Cənubi Qafqazda enerji siyasəti perspektivindən müzakirə olunur.

PSIR358
Demokratiya: nəzəriyyə və təcrübəBu kurs tələbələrə demokratik idarəetmə anlayışını aşılamaq və avtoritarizmdən demokratiyaya keçidləri izah etmək üçün müxtəlif nəzəriyyələri təhlil edir. Həmçinin, tələbələrə dünyanın müxtəlif ölkələrində demokratik institutların inkişafı ilə bağlı məlumatları çatdırır. Kurs çərçivəsində demokratik idarəetmənin əsas ölçüləri və demokratik birləşmənin müxtəlif problemləri də nəzərdən keçiriləcəkdir.

PSIR359
Parlamentarizm tarixi  

Bu kurs parlamentarizmin inkişafının tarixi, siyasi və sosial aspektlərini əhatə edir. Müasir parlamentlərin təşkilati strukturuna, milli dövlət orqanlarının sistemində onların rolu və yerinə toxunur. Bu kursun məqsədi parlamentarizmin özünü və dünyada parlament sistemlərinin müxtəlif modellərini öyrənməkdir. Kurs ayrıca, beynəlxalq münasibətlər sistemində parlamentlərarası əməkdaşlığın rolu ilə yanaşı, parlament diplomatiyasını təhlil edir və ənənəvi diplomatiyanı tamamlayan yeni bir meyl kimi qiymətləndirir.

PSIR400


Siyasi Elmlərdə Tədqiqat Metodları

Bu kurs bakalavr tələbələri üçün nəzərdə tutulmuşdur. Tələbələrə elmi tədqiqatın əsas anlayışlarını, üsullarını və üsullarını təqdim edir. Kurs elmi və empirik tədqiqatlara dair əsas biliklərin tətbiqi ilə başlayır ki, bu da tələbələrə hipotez, dəyişənlər və konsepsiyalar kimi empirik tədqiqatın təməl daşları haqqında məlumat verməyə kömək edəcəkdir. Bu hissədə tələbələrə siyasi elm araşdırmalarında tədqiqat sualını və strukturun müəyyənləşdirilməsi metodları haqqında məlumat alacaqlar. Bundan əlavə, tələbələr tədqiqat dizaynı, hipotezlərin ölçülməsi, keyfiyyət və kəmiyyət metodları, məlumatların toplanması və təhlil metodları və s. kimi əsas tədqiqat konsepsiyalarına təqdim olunur.

PSIR401
Siyasi Psixologiya 

Siyasi psixologiya seçkilərin, kampaniyaların və səsvermə proseslərinin öyrənilməsini nəzərdə tutur. Bu qavrayış siyasi psixologiyaya aid olan bir sıra mövzulardan ibarətdir. Dərs siyasi və psixoloji proseslərin qarşılıqlı təsirini, həm yerli, həm də dünya ictimaiyyətindəki davranışlara təsirini araşdırır. Şəxsiyyət və siyasət; bilik, duyğu və mövqelər siyasi psixoloji münasibətlərdə; ictimai şəxsiyyətlər və qrupların siyasi psixologiyası kursda müzakirə olunan mövzular arasındadır.

PSIR403Siyasi və İqtisadi Coğrafiya


 

Bu kurs ölkələrin inkişafına təsir edən coğrafi faktorları öyrənir və müasir siyasi dünya xəritəsinin formalaşması mərhələlərini araşdırır. Dünya əhalisinin və şəhərləşmə problemlərinin dinamikası ilə yanaşı, dünyanın iqtisadi və siyasi sistemində Azərbaycanın yerini müəyyənləşdirir.

PSIR357

Avropa Ölkələrinin Etnopsixologiyası

XIX əsrdən başlayaraq çox intensiv surətdə inkişaf etməyə başlayan etnik psixologiya böyük elmi-nəzəri və praktik əhəmiyyətə malik olan mühüm bir elm sahəsi kimi diqqəti cəlb edir. Tarixi təcrübə göstərir ki, hər bir millətin, xalqın nəinki özünün, eləcə də müəyyən əlaqə və münasibətlərdə olduğu digər etnos və xalqların etnik xüsusiyyətlərini vaxtında öyrənib düzgün qiymətləndirməsi həm onun özünüdərkinə, həm başqalarını düzgün dərk edib adekvat surətdə qiymətləndirməsinə, həm də şəxsiyyətlərarası, eləcə də etnoslararası və millətlərarası münasibətlərin düzgün tənzimlənməsinə yaxından kömək edir.

PSIR354


Azərbaycan Milli Təhlükəsizliyinin əsasları

  

Göstərilən kurs təhlükəsizliyə dair tədqiqatların təqdim edilməsini təmin edir, təhlükəsizlik tədqiqatları və dünyadakı müasir təhlükəsizlik məsələləri üzrə müxtəlif əsas nəzəri perspektivləri əhatə edir. Həmçinin, Azərbaycanın milli maraqları, ölkənin milli təhlükəsizliyinə təhlükə və milli təhlükəsizlik siyasətinin əsas istiqamətləri müzakirə olunur. Bir sıra nəzəri perspektivlər və müasir məsələlər qarşılıqlı tamamlayıcı şəkildə tərtib edilmişdir. Bundan əlavə, tələbə təhlükəsizliyin öyrənilməsi sahəsini tədqiq etmək üçün özünü daha da təkmilləşdirmək imkanı əldə edir. Digər sahələr arasında ənənəvi olaraq tərtib edilmiş sərhədlər üzrə narahatlıq yaradan məsələlər, təhlükəsizliyin perspektivini geniş təhlil edən müzakirələr kursda yer alır.

PSIR405

Azərbaycan və Xarici Ölkələrin siyasi sistemləri 

Bu kursun məqsədi tələbələri siyasi sistemlər və qurumlar sahəsində ən vacib məsələlərdən bir neçəsi ilə tanış etməkdir. Kurs siyasi sistemlərin tarixini öyrənməklə başlayır və siyasi sistemlərə və xüsusilə də siyasi qurumlara dair mövcud olan nəzəri yanaşmaların araşdırılması ilə davam edir. Daha sonra kursa siyasi rejimlər, qeyri-rəsmi və adi siyasi sistemlər, iştirak, siyasət prosesləri, seçkilər, qanunvericilik, siyasi maliyyə və siyasi partiyalar kimi mövzular əlavə edilir. Azərbaycan Respublikasının, ABŞ-ın və bəzi Avropa ölkələrinin siyasi sistemləri müzakirə olunur.

PSIR410Avropa İttifaqının siyasi sistemi və xarici siyasəti


 

Bu modul AB-nin artan siyasi strukturuna və xarici siyasət ölçüsünə girişdir. İkinci dünya müharibəsindən sonra başlayan siyasi inkişaflar Avropa ölkələri arasındakı inteqrasiya və siyasi yaxınlaşmaya gətirib çıxardı və Avropa İttifaqını qeyri-müəyyən vəziyyətdə tərk edən Brexit referendumu sonrası siyasi inkişaflarla sona çatdı. Kursun birinci hissəsi Avropa Birliyinin Şərqi Xarici və Təhlükəsizlik Siyasətinin yaradılmasına və qərar qəbuletmə prosesinə dair və Aİ qurumlarının roluna müəyyənləşdirən müqavilələrə yönəlib. İkinci hissə xarici siyasət və Avropa Birliyi normalarının və dəyərlərinin xaricdə təşviqi ilə məşğul olur. Kursda digər ölkələrlə əlaqələr: namizəd dövlətlər, ENP dövlətləri (Şərq Tərəfdaşlığı və Aralıq dənizi üçün Birlik) və digər bölgə dövlətləri ilə əlaqələrdə - xarici şəraitdə xarici siyasət vasitələrini - təşviqlər, mükafatlar və ya sanksiyaların tədqiqi əhatə olunur.

PSIR411Avropa Ölkələrinin İqtisadiyyatı Bu kursun məqsədi tələbələri Avropa iqtisadiyyatı ilə bağlı anlayışlar, proseslər və hadisələrlə tanış etməkdir. İnteqrasiya prosesinin arxasında əsas iqtisadi məsələlərinə baxılır. Tədbir həmçinin bölgənin qlobal iqtisadiyyatda ixtisaslaşma sahələrini, qlobal iqtisadi inkişafa təsir göstərə biləcəyini və Avropa Birliyinin mövcud iqtisadi siyasətlərini qiymətləndirir.

PSIR450

Müqayisəli Siyasət

Bu kurs siyasət elmində müqayisəli strategiyanı araşdırır. Müxtəlif hökumət üsullarını araşdırır və sonradan müqayisəli siyasətin bəzi vacib məsələlərini vurğulayır. Nümunələrdən istifadə edərək hadisələrin müqayisəli təhlilini aparır. Kursun məqsədi müasir siyasi sistemlərin bilikli araşdırılmasında əhəmiyyətli olan nəzəri biliklərlə siyasət elmləri tələbələrinə təmin etməkdir. Kursun sonunda tələbələr müxtəlif idarəetmə modelləri fonunda siyasi sistemlərin əsasları ilə tanış olmalıdırlar və sistematik tədqiqatların arxasında mantığın əsas bilik və bacarığına malik olmalıdırlar.

PSIR451Müasir İnteqrasiya ProsesləriBu kurs müasir inteqrasiya proseslərinin dinamikası və mürəkkəbləşmələrini izah edir. Avropa Kömür və Polad Birliyinin (AKPB) yaradılması Qərbi Avropada regional inteqrasiyanı necə törətdiyini, Orta və Şərqi Avropada bu inteqrasiya sxeminin yayılmasının öyrənilməsini hədəfləyir. Bununla yanaşı, Avropaya inteqrasiyanın əsas nəzəriyyələri, eləcə də 28 dövlətin iqtisadi və siyasi birliyi olan Avropa İttifaqının praktiki aspektləri ilə tanış olan tələbələr hələ müasir dünyada inteqrasiyanın ən qabaqcıl modelidir. Kurs, müasir inteqrasiya proseslərini asanlaşdırmaqda regional ticarət bloklarının rolunu müzakirə edir; Şimali Amerika, Afrika, Latın Amerikası, Cənubi Amerika, Cənub-Şərqi Asiya və Asiya-Sakit Okean bölgəsi daxil olmaqla dünyanın müxtəlif bölgələrində müasir inteqrasiya proseslərinin müqayisəli təhlili təmin edir. Kurs çərçivəsində Avropa Birliyi ilə dünyanın digər bölgələri arasındakı əlaqələr də qiymətləndirilir.

PSIR452

Dünya İqtisadiyyatı

Bu kursun məqsədi tələbələrə dünya iqtisadiyyatının müxtəlif aspektlərini tanıtmaqdır. Kurs qlobal iqtisadiyyatın formalaşması və inkişafı, qlobal iqtisadiyyatın potensialı, qlobal iqtisadiyyat mexanizmi və onun problemləri üzərində dayanır. Dərs tələbələrə qlobal iqtisadi tendensiyaları anlamaq və təhlil etmək üçün lazım olan bacarıq və bilikləri aşılayır. Bu da tələbələrə dünya miqyasında mal və xidmət axınının və bu mövzuda müxtəlif hökumətlər tərəfindən istifadə edilən siyasətin dərk edilməsinə kömək edəcəkdir.

PSIR453
Political system and foreign policy of EU
Bu kursun əsas məqsədi Avropa İttifaqının siyasi sisteminin işlənməsini izah etməkdir. Avropa İttifaqı və onun üzv ölkələri arasındakı əlaqələri müzakirə olunur və dövlətləri birləşdirən, millətlərin birliyi nümunəsi olan Aİ-yə verilmiş xüsusi, ümumi və dəstəkləyici səlahiyyətləri nəzərdən keçirir. 1979-cu ildən etibarən keçirilən Avropa Parlamentinə seçkilər və seçkilərin keçirilməsi ilə yanaşı, siyasi partiyaların, maraq qruplarının və Avropada ictimai rəyin əhəmiyyəti də müzakirə olunur.

PSIR460


Avropa İttifaqı Hüququ


Kurs bu hədəflərə yönəlmişdir: Avropa İttifaqının yaradılması və konstitusiyasının əsaslı biliklərini təmin etmək; Kurs Aİ hüququnun təkamülü, strukturu, qurumları və qaynaqları və üzv dövlətlərin hüquq sistemində bu orqanın mövqeyinə dair mühazirələr verir. Bu kurs Aİ-nin demokratik təbiəti, əsas hüquqların qorunması mövqeyi və rifah dövləti ilə Avropa Birliyi qanunları arasındakı əlaqələri müzakirə edir. Aİ-nin institusional arxitekturasının, o cümlədən institutlar arasındakı üfüqi əlaqələrin və Avropa İttifaqı və onun üzv dövlətləri arasında şaquli əlaqələrin dərk edilməsinə kömək etmək; əhatə olunan Aİ qanunu sahələrində praktiki halların müzakirəsi

PSIR475Nation and Nationalism Millət nədir? Milli kimlik necə qurulub? Müxtəlif millətçilik növü hansılardır? Milli dövləti necə meydana çıxır? Bu və digər suallar millətlər və millətçilik aspektindən müzakirə olunur. Bu kurs millətçiliyin öyrənilməsinə əsas nəzəri və konseptual yanaşmaları əhatə edir. Tələbələrin bu anlayış və nəzəriyyələri anlamalarını asanlaşdırmaq üçün nümunəvi tədqiqatlar təqdim olunur.

PSIR480
Enerji Diplomatiyası
Tədbirdə neftin necə müasir dünya iqtisadiyyatının və siyasətinin formalaşmasında mühüm rol oynayan beynəlxalq ticarət məhsulu olduğu müzakirə olunur. Neftin sənayeləşmə, qlobal və milli iqtisadi artımlar, eləcə də iqtisadi böhranlar, daxili, mülki, regional və dünya müharibələri daxil olmaqla, tarixi və qlobal əhəmiyyətli müharibələrə təsiri müşahidə edilə bilər. Kurs enerji siyasəti və iqtisadiyyatının əsaslarını anlamaq üçün lazımi bütün istiqamətləri və mənbələri təmin edəcəkdir.

PSIR500

Təcrübə

 

HIST144
Avropa Tarixi 
Bu kurs Avropadakı müasir tarixi hadisələri araşdırır. Soyuq Müharibənin bipolyar sisteminin formalaşdırılması, Avropaya inteqrasiya, Fransız qaulizmi, Avstriyanın "Ostpolitik", "Eurokommunizm", nüvə texnologiyasında irəliləyişlər əhatə olunur. Kurs Bretton Voods sistemi və neft böhranları kimi qlobal dəyişmələrin təsirlərini də araşdırır. Digər mövzular arasında Sovet blokunun parçalanması və Almaniyanın birləşməsi də yer alır.

LIT308Avropa Ədəbiyyatı Kurs Avropa ədəbiyyatına girişi təqdim edir. Avropa folklorunu, müxtəlif dövrlərdə ədəbi inkişaflarını, müxtəlif şeir və nəsr janrlarını öyrənir. Tələbələr müasir Avropa ədəbiyyatında bəzi əsas tendensiyaları araşdırır və görkəmli yazıçılar və şairlərin həyat və yaradıcılığını öyrənirlər.


MA

PSIR550Tədqiqat MetodlarıBu kurs tələbələrə elmi tədqiqatın əsas anlayışlarını, üsullarını və üsullarını təqdim edir. Kurs elmi və empirik tədqiqatlara dair əsas biliklərin tətbiqi ilə başlayır ki, bu da tələbələrə hipotez, dəyişənlər və konsepsiyalar kimi empirik tədqiqatın təməl daşları haqqında məlumat verməyə kömək edəcəkdir. Bu hissədə tələbələrə siyasi elm araşdırmalarında tədqiqat sualını və strukturun müəyyənləşdirilməsi metodları haqqında məlumat alacaqlar. Bundan əlavə, tələbələr tədqiqat dizaynı, hipotezlərin ölçülməsi, keyfiyyət və kəmiyyət metodları, məlumatların toplanması və təhlil metodları və s. kimi əsas tədqiqat konsepsiyalarına təqdim olunur. Ümumiyyətlə, kurs üç moduldan ibarətdir: 1) elmi tədqiqat və onun tikinti blokları; 2) tarix toplama rejimi (məzmun təhlili, elit müsahibə, sorğunun tədqiqi, müşahidə); 3) toplanmış məlumatların təhlili.

PSIR551


Beynəlxalq Münasibətlərin Müasir Problemləri


Bu kurs magistratura tələbələrini beynəlxalq əlaqələrdə müasir problemlər haqqında məlumatla təmin etmək üçün nəzərdə tutulmuşdur. Kursun əsas məqsədi dünya ölkələrinin xarici və daxili siyasətlərini formalaşdıran qlobal arenada əsas müzakirələr və məsələləri müzakirə etməkdir. Beynəlxalq münasibətlərə təsir edən siyasi, iqtisadi, sosial və mədəni faktorlara əsaslanan kontekst analizi tədris prosesi boyunca nəzərdən keçirilir. Beynəlxalq təhlükəsizlik və qloballaşmanın nəzəri və empirik anlayışına xüsusi diqqət yetirilir. Kurs zamanı müharibə, terrorizm, etnik münaqişələr daxil olmaqla, lakin bunlarla məhdudlaşmayan əsas anlayışlar təhlil edilir. Ekoloji məsələlər və miqrasiya digərləri ilə birlikdə əhatə olunur.

PSIR552
Müqayisəli Regionalizmlər
Kurs dünyanın müxtəlif bölgələrində regionalizmin necə inkişaf etdiyinə və müxtəlif nəzəriyyələrlə bu inkişafları izah etməyə yönəlmişdir. Regionalizmin izləri regionun və tarixi dövrdən asılı olaraq hər birinin öz xüsusiyyətlərinə malik olan dünyanın hər yerində müşahidə edilə bilər. Regionalizmin konseptual anlayışını və dünyanın müxtəlif bölgələrində regionalizmin tarixi inkişafının empirik biliklərini ətraflı öyrənmək üçün kurs tələbələrə keçirilir.

PSIR553
Qlobal Təhlükəsizlik və İdarəçilik
Bu kursun məqsədi beynəlxalq münasibətlərə müxtəlif nəzəri yanaşmalar təqdim etmək və qlobal təhlükəsizliyə və idarəetməyə çağırış problemlərini araşdırmaqdır. Birləşmiş Millətlər, G7 və G20, eləcə də transmilli şirkətlər kimi qlobal qurumların və qrupların rolu bu kursun mərkəzində olacaqdır.Bu kurs beynəlxalq sülhün və təhlükəsizliyin təkamülünü, eləcə də qlobal təhlükəsizlik və idarəetmə üçün əsas problemlərin həllində beynəlxalq təşkilatların rolunu araşdırır.

PSIR560


Avropa İttifaqı Hüququ


Bu kurs Avropa İnteqrasiyası haqqında lazımi məlumatları hüquqi və institusional baxımdan təmin edəcəkdir. Kursun məqsədi Avropa Birliyi tarixinin və institusional strukturunun hərtərəfli anlaşılmasıdır. Birlik daxilində qanunauyğunluq, hüquq-mühafizə və qərar qəbul etmə prosesini təhlil edir, eyni zamanda, Birliyin xarici əlaqələrini öyrənir. Dərslərdə tələbələr seminarlar və praktiki seminar vasitəsilə tələbələr Aİ Qanununun əsas gələcəyi haqqında müvafiq məlumatlar əldə edəcəklər. Bu kursun əsas məqsədi tələbələri İttifaqın tarixi, institusional quruluşu, qanunun aliliyi, hüquq-mühafizə orqanları və Birlik daxilində siyasətin formalaşdırılması prosedurları, habelə İttifaqın xarici əlaqələri ilə tanış etməkdir.

PSIR576
Demokratiya: nəzəriyyə və təcrübə
Bu giriş kursu ictimai elmlər tələbələrini demokratik hökumətlərin əsas və demokratik tarixi və müasir modelləri ilə əsas perspektivlərlə təmin etməyi nəzərdə tutur. Kurs Qərb demokratik ənənələrinin yerli demokratik dəyişikliklərlə müqayisədə transformsiyasını təhlil etmək üçün tarixi bir yanaşma təqdim edir.Bu kursun əsas məqsədi tələbələrə tarixən demokratiya ideyasına bağlı mənalar çoxluğunu anlamaq və günümüzdə demokratiya analyışının necə göründüyünü və necə işlədiyini öyrətməkdir.

 

 

Film about Khazar University